СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: Глава 1 – 3.2. Съдът на Европейския съюз

Автор: Владислава Стоянова

Редактор: Валерия Иларева

Бележка на автора: Съдът на ЕС отбелязва, че член 31 от Женевската конвенция за статута на бежанците не е заимстван в текст от правото на Съюза, макар множество разпоредби от това право да препращат към него (пример за такава разпоредба е член 14(6) от Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004г.). Следователно, Съдът на ЕС не е компетентен да тълкува член 31 от Женевската конвенция.

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.