СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: Глава 1 – 3.3. Българска съдебна практика

Автор: Владислава Стоянова

Редактор: Валерия Иларева

Присъда No.285/01.04.2014 год., постановена по НОХД No.695/2013 по описа на Районен съд – Елхово

Бележка на автора: Подсъдимите са без гражданство от Палестина. Те са обвинени в извършване на престъпление по член 279, алинея 1 (влизане през държавната граница от Турция в България, без разрешение от надлежните органи на властта). Всеки един от двамата подсъдими е подал пред ДАБ писмена молба за международна закрила, като на първия подсъдим е предоставен хуманитарен статут, а на втория подсъдим му предстои регистрация в ДАБ и след това процедура по ЗУБ. Съдът признава подсъдимите за виновни, но прилага разпоредбата на член 279, алинея 5 от НК, във връзка с член 27, алинея 2 и алинея 3 от Конституцията на Република България, във връзка с член 31, параграф 1 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 година, допълнена с Нюйоркският протокол от 1967г.,  и член 1, алинея 2 от ЗУБ, като не ги наказва за вмененото им престъпление, в което са признати за виновни, приемайки, че са влезли в страната, за да се ползват от правото на убежище съгласно Конституцията.

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.