сборник по бежанско право: глава 2 – библиография

Автор: Валерия Иларева

Редактор: Валерия Иларева

Агенция на Европейския съюз за основните права, Съвет на Европа, Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията, 2014г.,

ACET, Процесът на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия, Проект PROTECT ABLE, 2013,

Иларева, Валерия, От „търсещи убежище“ към „хора“: правното положение на чужденците, които не могат да бъдат отведени по хуманитарни причини (Решения на Съда на ЕС делата С-542/13, M’Bodj и C-562/13, Abdida), Европейски правен преглед, Том XII, 2015

Иларева, Валерия, Имиграционното задържане в международното право и практика, сп. Правата на човека, Фондация „Български адвокати за правата на човека”, бр.1/2008, стр.5-38

Комитет за правата на човека на ООН, Общ коментар №35 относно член 9 от МПГПП, 16 декември 2014 година

Комитет на министрите на Съвета на Европа, Препоръка 98/15 за обучението на чиновници, които осъществяват първоначален контакт с лица, търсещи убежище, и по-специално – на граничните пунктове, 15.12.1998г.

Бележка на автора: Според Препоръка 98/15, обучението на чиновниците, които осъществяват контакт с лица, търсещи убежище, трябва да води до придобиването на основни знания за националното законодателство по бежанско право, за забраната на унизително и нечовешко отнасяне, за гаранциите срещу задържането, за техники за интервюиране, за ситуацията с правата на човека в страните на произход.

ECRE, An examination of the Reception Conditions Directive and its recast in light of Article 41 and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2014,

EMN, The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States, 2014

ЕMN, The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies, 2014

Chrystalla Katsapaou, Response to Vulnerability in Asylum, Project Report, UNHCR, December 2013

C Costello, ‘Human Rights and the Elusive Universal Subject: Immigration Detention Under International Human Rights and EU Law’, 19(1) Indiana Journal of Global Legal Studies (2012) 257

Guild, ‘Seeking Asylum: Storm Clouds between International Commitments and EU Legislative Measures’, European Law Review, vol. 29 (2004), pp. 198–218.

Cornelisse, Immigration detention and Human rights – Rethinking territorial sovereignty, Martinus Nijhoff publishers, Leiden, the Netherlands, 2010

IDC handbook for preventing unnecessary immigration detention ‘There Are Alternatives’, 2011,

Ilareva, Valeria, Bulgaria’s Treatment of Asylum Seekers, Forced Migration Review, issue 29, December 2007, page 60-61

Rogers, ‘Minimum Standards for Reception’, European Journal of Migration and Law, vol. 4 (2002), pp. 215–230

Odysseus Network, Training module on alternatives to detention in the EU, MADE REAL Project, 2014,

Report from the Commission to the Council and to the European Parliament on the application of Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers, COM (2007) 745

STEPS Study for the European Parliament, ‘The Conditions in Centres for Third Country Nationals (detention camps, open centres as well as transit centres and transit zones) with a Particular Focus on Provisions and Facilities for Persons with Special Needs in the 25 EU Member States’ IP/C/LIBE/IC/2006-181, December 2007.

UNHCR, Annotated Comments on Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 Laying Down Minimum Standards for the Reception of Asylum Seekers, 1 July 2003

UNHCR, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention, 2012

UNHCR Comments on the European Commission’s amended recast proposal for a Directive of the European Parliament and the Council laying down standards for the reception of asylum-seekers, юли 2012г., (COM (2011) 320 final, 1 юни 2011)

Yannis Ktistakis, Protecting Migrants under the European Convention on Human Rights and the European Social Charter. A handbook for legal practitioners, Council of Europe Publishing, 2013

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.