СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 3 – БИБЛИОГРАФИЯ

Европейска комисия, Европейска програма за миграцията, 2015г[1].

Комисарят по правата на човека към Съвета на Европа, Право да се напуска дадена страна, Тематичен документ на CommDH/IssuePaper(2013)1[2]

Препоръка на Комисията от 27 ноември 2013 година относно правото на правна помощ за заподозрените или обвиняемите в наказателното производство, Обн. C ОВ. бр.378 от 24 Декември 2013г.

Бележка на автора: Тази препоръка съдържа обобщение на основните принципи, приети до тогава и се основава на съдебната практика.

 

Принципи и насоки на ООН за достъп до правна помощ в системите на наказателното правосъдие,

 

ЕКРЕ, Право на правосъдие: Качествена правна помощ за  непридружени деца, 2014

Бележка на автора: Документът е изготвен под ръководството на Европейския съвет за бежанците и изгнаниците (ECRE) и съдържа преглед на основаните принципи и основанията, от които произтичат, както и практика на държавите-членки на ЕС.

 

Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето

 

ВКБООН, Наръчник с процедури и критерии за определяне на бежански статут, 1979г. (редакция 1992)

 

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 December 1998

 

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Common burdens and standards: legal elements in assessing claims to refugee status, 3 October 2002,

 

Hungarian Helsinki Committee, Credibility Assessment in Asylum Procedures – A Multidisciplinary Training Manual , 2013, Volume 1,

 

Hungarian Helsinki Committee, Credibility Assessment in Asylum Procedures – A Multidisciplinary Training Manual, Volume 2, 2015, Volume 2,

 

[1] Достъпен на български език в електронното издание на сборника

[2] Достъпен на български език в електронното издание на сборника