СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 4 – 4.1. Убежище – 4. Библиография

Автор: Лиляна Станкова

Редактор: Валерия Иларева

На български език

Видин Бл., Видове закрила и правомощия на държавния глава– анализ по съвместен проект на КПУ и Фондация „Конрад Аденауер“: „Правомощия на Президентската институция по предоставяне на убежище и даване на гражданство – в контекста на развиването на единна политика по убежището и имиграцията и изграждане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие“, 2014 г.

Киров, Пл., Президентът в българския конституционен модел, Сиби, София 2004

Начева, Сн., Конституционната цивилизация и българският Конституционализъм,  Сиби, София 2004

Савова Ил., Български Хелзински Комитет, Наръчник за процедурите по убежище и закрила в Република България, точка 5.1. „Убежище от президента“ http://www.asylum.bg/bg/bg-5/bg5-1/

Савова, Ил., Депенализацията по чл. 297, ал. 5 НК – Проблем на теорията или на практиката?, Адв. преглед 9/2013

Танчев, Е., Белов, М. Сравнително конституционно право, Сиби, София 2009

Щ. Ножаров, Бежанско право. Наръчник за служебни адвокати, предоставящи правна помощ на лица, търсещи закрила с отказ в хода на съдебното производство, София, 2012

БХК – Програма за правна защита на бежанци и мигрантив Република България, Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на статут, София, 2013

Указ № 125 на Президента на Република България от 27.03.2012 г. http://www.president.bg/docs/1351451539.pdf

Правила за работа на Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България http://www.president.bg/docs/1351451598.pdf

Годишни доклади на Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България http://www.president.bg/cat111/Godishni-dokladi-ubejishte/

Месечни доклади за работата на Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България http://www.president.bg/cat110/Mesechni-otcheti-ubejishte/

На английски език

He´le`ne Lambert, Francesco Messineo, and Paul Tiedemann,Comparative Perspectives of Constitutional Asylum in France, Italy,and Germany: Requiescat in pace? http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1334665

 

На руски език

Ред. колектив под ръководството на Л.А.Окуньков, Конституции Государств ЕС, ИГ ИНФРА М-НОРМА, Москва, 1997

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.