СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 4 – 4.1. Убежище – Предговор

Автор: Лиляна Станкова

Редактор: Валерия Иларева

Съгласно Закона за убежището и бежанците, особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по този закон, включва убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила.Убежището е закрилата, която Република България дава на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.Убежище се предоставя от Президента на Република България. Той предоставя убежище и когато прецени, че държавните интереси или особени обстоятелства налагат това.Чужденците в Република България с предоставено убежище или предоставен статут на бежанец имат равни права и задължения.

Комисията по предоставяне на убежище е помощен орган на Вицепрезидента на Републиката, на когото Държавният глава е възложил с Указ от 23 януари 2012 година осъществяването на функциите по член 98, точка 10 от Конституцията на Република България. Комисията има съвещателни функции, като изготвя мотивирано предложение по всяка подадена при Администрацията на Президента на Република България молба за предоставяне на убежище.В своята работа Комисията по предоставяне на убежище се ръководи от Конституцията, международните договори, първичното и вторично право на Европейския съюз и законите на Република България, като съблюдава установените международни стандарти при защита правата на човека.

Комисията може да изготвя и представя пред Президента, съответно Вицепрезидента, предложения за отнемане на предоставено убежище, ако  обстоятелствата за неговото предоставяне са се изменили или са отпаднали. Комисията събира необходимата информация за изясняване на факти и обстоятелства във връзка с образуваните преписки по молбите за предоставяне на убежище.

Съставът на Комисията се формира от председател и членове. Председателят на Комисията е на щат в Администрацията на Президента. Той организира и участва в работата по подготовката на преписките за разглеждане на заседанията на Комисията,  свиква и ръководи заседанията на Комисията и докладва на Президента, съответно Вицепрезидента, предложенията и становищата на Комисията.

Комисията участва в  изследвания и форуми в областта на миграцията и убежището, следи  процеса на постигане на солидарност, отговорност и партньорство по въпросите на миграцията и убежището, програмите и инициативите в Европейския съюз за изграждане на общо пространство на закрила и солидарност.

Обобщена информация за работата си по предоставяне на убежище Комисията публикува на всеки три месеца на интернет-страницата на Президента.

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.