СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 4 – 4.3. СУБСИДИАРНА ЗАКРИЛА. ДРУГИ ВИДОВЕ „ДОПЪЛНИТЕЛНА“ ЗАКРИЛА – 2.3. БЪЛГАРСКО ПРАВО

Автор: Олга Николова

Редактор: Валерия Иларева

В сила от 1 декември 2002 г. (Обн. ДВ. бр.54 от 31 май 2002 г.), след което е изменян неколкократно с най-важни за субсидиарната закрила изменения от ДВ, бр. 52 от 2007г.

Член 9

„Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, принуден да напусне или да остане извън държавата си по произход, тъй като в тази държава е изложен на реална опасност от тежки посегателства, като:

  1. смъртно наказание или екзекуция;
  2. изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание;
  3. тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт.

(2) Тежките посегателства могат да възникнат от действия или бездействия на държавен орган или организация, на която държавата не може или не желае ефективно да противодейства.

(3) Реалната опасност от тежки посегателства може да се основава на събития, настъпили след като чужденецът е напуснал държавата си по произход, или на дейност, извършена от него след отпътуването му, освен ако тя е извършена единствено с цел чужденецът да получи закрила по този закон.

(4) Закрилата може да се осъществява, когато държавен орган или организация, която контролира държавата или значителна част от нейната територия, вземе мерки срещу преследването и чужденецът има достъп до тази закрила.

(5) Хуманитарен статут може да не се предостави, когато в една част на държавата по произход не съществува реален риск чужденецът да понесе тежки посегателства, при което той може безпрепятствено и трайно да се ползва от ефективна закрила там.

(6) Хуманитарен статут се предоставя и на съпруга на чужденец с предоставен хуманитарен статут и на техните малолетни и непълнолетни, невстъпили в брак, деца, доколкото това е съвместимо с личния им статус или не са налице обстоятелства по чл. 12, ал. 2.

(7) Когато чужденец с предоставен хуманитарен статут сключи брак с друг чужденец, той може да получи хуманитарен статут само на собствено основание.

(8) Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен характер, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците.“

Бележка на автора: Субсидиарната закрила, която в ЗУБ се нарича „хуманитарен статут“ (преди 2007г. се нарича „хуманитарна закрила“), се урежда от член 9. Важно е да се разграничи хуманитарният статут, съответстващ на субсидиарна закрила по смисъла на Директива 2011/95/ЕС от института, уреден в член 9, алинея 8. Внимание заслужава също член 4, алинея 3, който въвежда забраната за връщане/принципа за невръщане в българското законодателство.

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.