СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 4 – 4.2. СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ – 3.3. БЪЛГАРСКА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Автор: Благой Видин

Редактор: Валерия Иларева

„Настоящият съдебен състав като се запозна с представените по делото писмени доказателства и съобрази изложеното от жалбоподателя в съдебното производство, споделя изцяло изводите на административния орган, изложени в оспорения акт, но следва да съобрази и представеното в съдебното производство удостоверение от ВКБООН, установяващо обстоятелство за предоставяне на статут по чл. 10 от ЗУБ.

Съгласно цитирания текст, статут на бежанец се предоставя и на чужденец, намиращ се на територията на Република Б., признат като бежанец по мандата на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците. Така както е формулирана редакцията на цитираната разпоредба, същата е императивна и не предоставя възможност на решаващия орган да прави самостоятелна преценка относно наличие на основания за представяне на статут на бежанец, при наличие на предвидената в разпоредбата предпоставка – признаване на статут на бежанец по мандата на ВКБООН.

С оглед наличието на законовите предпоставки за признаване на статут на бежанец на жалбоподателя, който представлява по-силната закрила по смисъла на ЗУБ, настоящият състав на съда счита, че не е необходимо да обсъжда наличието на предпоставките за признаване на хуманитарен статут.“

„От представените в административното производство документи действително не може да се установи по категоричен начин дали на лицето е признат статут, в коя държава и за какъв срок. Тази неяснота обаче не може да послужи като основание за издаване на отказ по молбата за закрила на жалбоподателя преди да бъде извършена допълнителна проверка от административния орган. Предвид непълнотата на информацията, съдържаща се в представените документи административният орган е следвало да направи допълнително подробно запитване до Представителството на ВКБООН в Б. за отстраняването им. Не може да бъде споделен също така аргументът на ответника, че предвид датата на признаване на статута по мандата на ВКБООН, която е била меродавна и към предходното производство, то жалбоподателят няма право да позове на тези документи и възможността му да се възползва от удостоверените в тях факти и обстоятелства е преклудирана. Още в предходното производство жалбоподателят е заявил и това не се оспорва от административния орган, че е подал молба за закрила в Й., но не е знаел изхода от производството. Новопредставените доказателства безспорно касаят новооткрити обстоятелства, относими към предмета на искането на жалбоподателя и е следвало да бъдат обсъдени и преценени в съвкупност с останалия доказателствен материал“

„При новото произнасяне административният орган е необходимо да изследва последователно основанията за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут. При преценката относно предоставянето на статут на бежанец следва да бъде извършена проверка кога е признат статут на бежанец на жалбоподателя от ВКБООН и в коя държава, на какво основание и валиден ли е статутът към момента (дали е фиксиран периодът на закрила). След изясняване на посочените обстоятелства административният орган следва да прецени дали е налице основанието по чл. 10 от ЗУБ. Ако са налице законовите предпоставки за признаване на статут на бежанец на жалбоподателя, който представлява по-силната закрила по смисъла на ЗУБ, административният орган не е необходимо да обсъжда наличието на предпоставките за признаване на хуманитарен статут. Ако не са налице законовите предпоставки за признаване на статут на бежанец, административният орган следва да вземе предвид актуалното развитие на ситуацията в държавата на произход – И. като прецени наличието на въоръжен вътрешен конфликт по смисъла на чл. 15, параграф 1, б. „в” от Директива 2004/83/ЕО съобразно тълкуването, дадено в Решение от 17.02.2009г. по дело № С-465/2007 на Съда на Европейския съюз.“

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.