СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 4 – 4.2. СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ – 4.Библиография

Автор: Благой Видин

Редактор: Валерия Иларева

На български език

Александър Еленков – “Съдебната практика на Върховния административен съд по жалби срещу откази за предоставяне на бежански статут”  – Списание “Административно правосъдие”   бр. 2 от 2000 г.

 

На английски език

ВКБООН, Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status under the 1951 Convention and the 1967 протокол relating to the status of refugees (Наръчник и насоки относно процедурите и критериите за определяне на статут на бежанец съгласно Конвенцията от 1951 г. и протокола от 1967 г. във връзка със статута на бежанците), HCR/1P/4/ENG/REV. 3, 2011г., Люксембург, ВКБООН

Goodwin-Gill, G.S., McAdam, J., The refugee in international law , 2007г., Оксфорд, Oxford University Press.

Hailbronner, K., EU Immigration and Asylum Law , 2010г., Мюнхен, C.H. Beck.

Hathaway, J.C. , The rights of refugees under international law , 2005г., Кеймбридж, Cambridge University Press.

Mole, N. и Meredith, C., Human rights files, no. 9: asylum and the European Convention on Human Rights, V изда­ние, 2010г., Страсбург, Съвет на Европа.

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.