СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 4 – 4.3. СУБСИДИАРНА ЗАКРИЛА. ДРУГИ ВИДОВЕ „ДОПЪЛНИТЕЛНА“ ЗАКРИЛА – 2.2. Европейско право – а. Съвет на Европа

Автор: Олга Николова

Редактор: Валерия Иларева

 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) е приета от Съвета на Европа на 4 ноември 1950г. и влиза в сила на 3 септември 1953г. За България е в сила от 7 септември 1992г.Обн. ДВ. бр.80 от 2 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г.

 

Член 3

“Забрана на изтезанията

Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание.”

Бележка на автора: Съвкупността от права, взета в цялост с практиката на ЕСПЧ дава основание да се твърди, че негативното задължение за неподлагане на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание (тълкувано в многобройни решения на Съда като задължение за непредприемане на действия по връщането на лица, там където има риск да бъдат подложени на изтезание и друго подобно отнасяне) има като последствие поредица позитивни задължения на държавите.

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.