СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 4 – 4.1. Убежище – 3. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Автор: Лиляна Станкова

Редактор: Валерия Иларева

 

Точка 4 от Диспозитива:

„4) Член 3 от Директива 2004/83 трябва да се тълкува в смисъл, че държавите членки могат да признаят право на убежище по националното им право на лице, изключено от статута на бежанец съгласно член 12, параграф 2 от тази директива, доколкото това не води до опасност от смесване на този друг тип закрила със статута на бежанец по смисъла на Директивата.“

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.