СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 4 – 4.4. ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА – 1. ПРЕДГОВОР

Автор: Валерия Иларева

Редактор: Валерия Иларева

Временната закрила е един от четирите вида закрила според Закона за убежището и бежанците – наред с бежанския статут и хуманитарния статут, предоставяни от Председателя на ДАБ, и убежището, предоставяно от Президента (Вицепрезидента) на Републиката. Този вид закрила се предоставя от Министерски съвет, след решение на Съвета на Европейския съюз.Временната закрила се прилага в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и по тези причини не могат да се завърнат там.Тя се разглежда като преходна мярка, която да осигури спазването на основните човешки права в ситуация, при която за приемащата държава е предизвикателство провеждането на индивидуална процедура по разглеждане на всяка подадена молба за закрила.

Институтът на временната закрила досега не е прилаган в българската практика, но е възможно да стане особено актуален с оглед на увеличаващия се брой на търсещите закрила в Европейския съюз.

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.