СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 4 – 4.4. ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА – 2. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Автор: Валерия Иларева

Редактор: Валерия Иларева

Бележка на автора: Директива 2001/55/ЕО на Съвета е приета на 20 юли 2001 година. Срокът за нейното транспониране е 31 декември 2002г. В нея е определен срокът за предоставяне на временна закрила. Посочен е органът на Европейския съюз, който взема решение дали има наличие на масов поток от разселени лица. Определени са случаите, в които се преустановява предоставянето на временна закрила. Разписани са задължения на държавите по отношение на лицата, ползващи се с временна закрила. Уредени са въпросите за достъпа до процедурата за предоставяне на международна закрила, завръщането и мерките, след изтичане на срока на временната закрила.

Обн. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., последно изменение: изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

Бележка на автора: Разпоредбите от ЗУБ, с отношение към темата за временната закрила, определят органа, компетентен да предостави временна закрила, основанията за нейното предоставяне, правата на чужденците, ползващи се от временна закрила, достъпа до процедурата за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут, неприлагане на ускорено производство, прекратяване на временната закрила и други.

 

Член 1, алинея 2

„(2) Особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по този закон, включва убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила.“

 

Член 2, алинея 2

„(2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерският съвет предоставя временна закрила, въведена с решение на Съвета на Европейския съюз.“

 

Член 3, алинея 2

„(2) Върховният комисар на Организацията на обединените нации за бежанците чрез своя представител в Република България има право на информация, както и на достъп до всеки етап от производството за предоставяне статут на бежанец, хуманитарен статут и на временна закрила. Той може да се запознава с всеки конкретен случай и да дава писмено или устно мнение по него.“

 

 Член 11

„Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11, изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и по тези причини не могат да се завърнат там.

(2) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Временната закрила се предоставя за срока, определен с решението на Съвета на Европейския съюз.“

Член 39

„Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Чужденците, ползващи се от временна закрила, имат право:

 1. да останат на територията на Република България;
 2. на труд и професионално обучение;
 3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
 4. на социално подпомагане;
 5. на медицинска помощ при спешни състояния;
 6. свободно да се завръщат в държавата си по произход.

(2) На чужденците, ползващи се от временна закрила, писмено се предоставя информация на разбираем за тях език за правилата относно временната закрила.

(3) Чужденците от уязвима група, ползващи се от временна закрила, получават необходимото им медицинско или друго обслужване при условията и по реда за българските граждани.

(4) Непридружените малолетни или непълнолетни чужденци, ползващи се от временна закрила, се настаняват:

 1. при роднини или близки;
 2. в приемно семейство;
 3. в специализирана институция;
 4. в други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни.

(5) Чужденец, ползващ се от временна закрила, който подаде молба за предоставяне на статут, не може да се ползва от правата на чужденец в производство за предоставяне на статут.

(6) След прехвърляне на чужденеца на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, чужденецът престава да се ползва от правата по ал. 1 – 4.“

 

Член 39а

„Чл. 39а. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Чужденец, ползващ се от временна закрила, има право да се събере със своя съпруг, с техните ненавършили пълнолетие и невстъпили в брак деца, ако и те заявят желание за това.

(2) Председателят на Държавната агенция за бежанците може да разреши събиране на чужденец, ползващ се от временна закрила, с други близки роднини, живели заедно като част от домакинството по време на събитията и които са били зависими от чужденеца в държавата по произход. При всеки отделен случай се преценяват допълнителните затруднения, които биха възникнали за тях, ако не се съберат.

(3) Когато местонахождението на членовете на семейството е неизвестно, Държавната агенция за бежанците в сътрудничество с Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците, Българския червен кръст и други организации предприема действия за издирването им.

(4) При събиране членовете на семейството имат всички права, предоставени на чужденците, ползващи се от временна закрила.

(5) При събиране на семейството на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, чужденецът престава да се ползва от правата по чл. 39.“

 

Член 58, алинея 5

„(5) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденец, ползващ се от временна закрила, има право да подаде молба за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут.“

Член 71, алинея 2

„(2) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Ускореното производство не се прилага, когато молбата за предоставяне на статут е подадена от чужденец, ползващ се от временна закрила.“

Член 80

„Чл. 80. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Министерският съвет:

 1. прави искане до Европейската комисия за въвеждане на временна закрила;
 2. информира Европейската комисия за възможностите на Република България да приеме чужденци, нуждаещи се от временна закрила;
 3. определя национален пункт за връзка и уведомява другите държави – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия;
 4. приема план за действие при временна закрила в Република България;
 5. прави искане до Европейската комисия за прекратяване на временната закрила или за удължаване на срока й;
 6. предприема мерки за улесняване доброволното завръщане на чужденците, ползващи се от временна закрила или спрямо които временната закрила е прекратена.

(2) Планът за действие при временна закрила съдържа:

 1. организацията и функциите на временен оперативен орган за изпълнението на плана;
 2. начина на финансиране;
 3. условията и реда за осигуряване на храна и подслон.“

 

Член 81

„Чл. 81. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Временният оперативен орган обменя информация с държавите-членки на Европейския съюз, и с органите на Европейския съюз, както и с Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците, относно националното законодателство и други разпоредби по прилагането на временната закрила, броя на чужденците, ползващи се от временна закрила, възможностите за допълнителен прием и информация за отделни чужденци в случаите на събиране на семейства и прехвърляне на чужденци, ползващи се от временна закрила.

(2) Временният оперативен орган осъществява сътрудничество с международни и български организации по въпроси, свързани с временната закрила.“

 

Член 82

„Чл. 82. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Временната закрила се прекратява със:

 1. изтичането на срока, за който е постановена;
 2. решение на Съвета на Европейския съюз.

(2) Председателят на Държавната агенция за бежанците отнема временна закрила на чужденец в случаите по чл. 17, ал. 4. При отнемането се прилага чл. 78 и решението се връчва по реда на чл. 76.

(3) След прекратяването или отнемането на временната закрила спрямо чужденеца, освен ако е подал молба за предоставяне на статут, се прилагат разпоредбите на Закона за чужденците в Република България.“

 

Член 83

„Чл. 83. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Република България приема обратно на територията си чужденци, регистрирани в страната като ползващи се от временна закрила, които без разрешение пребивават или се опитват да влязат на територията на друга държава – членка на Европейския съюз.

(2) Република България приема обратно на територията си чужденци, регистрирани в страната като ползващи се от временна закрила, които са се завърнали в държавата си по произход.“

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.