СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 5 – 3.1. ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Автор: Олга Николова

Редактор: Валерия Иларева

  • Дело Hode и Abdi срещу Обединеното кралство (Hode andAbdi v. the United Kingdom), Жалба No. 22341/09, Решение от 6 ноември 2012г.- Събиране на семейство (брак след предоставяне на закрилата)

Бележка на автора: Съдът приема, че е налице нарушение на член 14 от във връзка с член 8 от ЕКПЧ. Съдът стига до извода, че и двете групи – студенти и работници, и бежанци, които са сключили брак преди да напуснат страната си, са в позиция, аналогична на жалбоподателите, които са бежанец и съпругата му, сключили брак,  след признаването на неговия статут, и които нямат достъп до правото на събиране на семейство. Първите са в аналогична позиция, защото временното пребиваване се предоставя за сходен ограничен период, а с вторите единствената съществена разлика е моментът на сключване на брака. Съдът прави извода, че разликата не е обективна и оправдана. Във връзка с третирането на бежанците, сключили брак след напускането на страната си по различен начин от тези, сключили брак преди това, Съдът приема, че позволявайки към бежанците да се присъединят съпрузи, сключили брак преди това, Обединеното кралство изпълнява международните си задължения. Въпреки това, Съдът ясно заявява, че “когато една мярка води до различно третиране на лица в аналогични позиции, фактът, че изпълнява международно задължение не е оправдание за различното третиране”.

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.