СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 5 – БИБЛИОГРАФИЯ

Автор: Олга Николова

Редактор: Валерия Иларева

На български език

Звезда Ванкова, Мулти Култи Колектив за БСБМ, Мониторингов доклад относно интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България през 2014 г.

Наръчник по интеграция за лицата, отговорни за разработването на политиката, и работещите в тази област; Трето издание, април 2010 г.

Наръчник за работа на служителите от държавната администрация, органите за местно самоуправление и неправителствените организации за бежанци със специални нужди

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно насоки за прилагане на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството

Европейски съвет: Многогодишни програми от Тампере до Стокхолм

Многогодишна програма, приета от Европейски съвет в Тампере през октомври 1999 г.

Бележка на автора: На срещата на Европейския съвет в Тампере, лидерите на ЕС призовават за обща имиграционна политика, която да включва по-динамични политики за гарантиране на интеграцията на граждани на трети страни, които пребивават в ЕС. Те се съгласяват, че целта на тази интеграционна политика следва да бъде да се предоставят на гражданите на трети страни, права и задължения, сравними с тези на гражданите на ЕС.

Хагска програма, приета от Европейски съвет в Хага през ноември 2004 г.

Бележка на автора: Хагската програма, приета от Европейския съвет в Хага, подчертава необходимостта от по-голяма координация на националните политики за интеграция и инициативи на ЕС в тази област. Освен това се заявява, че една рамка, въз основа на общите основни принципи, трябва да формира основата за бъдещи инициативи в ЕС.

Многогодишна програма, приета от Европейски съвет в Стокхолм през декември 2009 г.

Бележка на автора: Европейският съвет в Стокхолм приема амбициозна програма във връзка с интеграцията. В него се посочва, че “интеграционните политики на държавите-членки следва да бъдат подкрепени и с по-нататъшното развитие на структури и инструменти за обмен на знания и координация с други области на политиката, като заетост, образование и социално приобщаване.” По-специално, той приканва Комисията да подкрепи усилията на държавите-членки “чрез изграждане на механизъм за координация в обща референтна рамка, която трябва да подобри структурите и инструментите за европейски обмен на знания”. Той също така приканва Комисията да определи европейски модули за подпомагане на процеса на интеграция и по разработването на основни индикатори за мониторинг на резултатите от политиките за интеграция.

Общите основни принципи на политиката за интеграция за имигрантите в ЕС 

„ 1. Интеграцията е динамичен, двустранен процес на взаимно приспособяване от всички имигранти и постоянно пребиваващи лица в държавите-членки.

  1. Интеграцията предполага зачитане на основните ценности на Европейския съюз.
  2. Заетостта е ключова част от процеса на интеграция и има централна роля за

участието на имигранти, за приноса на имигрантите към приемното обществото и за това да направи този принос видим.

  1. Основни познания по езика, историята и институциите на приемното общество са абсолютно необходими за интеграцията; предоставянето на възможност на имигрантите да усвоят тези основни познания е от съществено значение за успешната интеграция.
  1. Усилията в образованието са решаващи за подготовката на имигрантите, и по-специално на техните потомци, за да бъдат те по-успешни и по-активни участници в обществото.
  1. Достъпът на имигрантите до институции, както и до обществени и частни стоки и услуги на основа на равнопоставеност с гражданите на държавата и по недискриминационен начин е изключително важна основа за по-добра интеграция.
  1. Честото общуване между имигрантите и гражданите на държавата-членка е основен механизъм за интеграция. Споделени форуми, междукултурен диалог, образование относно имигрантите и културата на имигрантите и поощряване на условията на живот в градска среда засилват общуването между имигрантите и гражданите на държавата-членка.
  1. Практикуването на различните култури и религии е гарантирано съгласно Хартата за основните права и трябва да се защитава, освен ако практикуването им е в противоречие с други ненарушими европейски права или с националното законодателство.
  1. Участието на имигрантите в демократичния процес и при определянето на политики и мерки за интеграция, особено на местно равнище, подпомага тяхната интеграция.
  1. Включването в политиките и в мерките за интеграция във всички приложими сфери на политики и равнища на правителствени и обществени услуги е важно съображение при формирането и прилагането на обществената политика.
  1. Създаването на ясни цели, показатели и механизми за оценка е необходимо, за да се приспособи политиката, оцени напредъкът при интеграцията и да се направи обменът на информация по-ефективен.“

Бележка на автора: Общите основни принципи са приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи през ноември 2004г. и формират основата на инициативите на ЕС в областта на интеграцията. Не са юридически обвързващи, но са авторитетни. На 1 септември 2005 г. Европейската комисия приема “Общ дневен ред за интеграция:рамка за интеграцията на гражданите на трети страни в ЕС”.

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.