СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 6 – 3.3. БЪЛГАРСКА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Автор: Мария Шишева

Автор на частта относно жертвите на трафик: Владислава Стоянова

Редактор: Валерия Иларева

  • Решение No 7482/ 02.12.2013, постановено по адм. дело No 6297/2013 по описа на Административния съд – София град

 Бележка на автора: Решението на АССГ е отменено от ВАС с Решение No 9467 от 07.07.2014г. Въпреки това, заслужава внимание поради задълбоченото изследване на елементите на бежанската история на търсещ закрила на основание сексуална ориентация, правния анализ и прилагането на тълкувателното решение на СЕС.

Делото е образувано по жалба на лице, търсещо закрила на основание сексуална ориентация, срещу решение на ДАБ за отказ за предоставяне на бежански и хуманитарен статут. Решението на съда разглежда обстойно прилагането на дефиницията на ‘определена социална група’ спрямо лицата с хомосексуална ориентация, ситуацията в държавата на произход и дали актове, забраняващи изразяването на сексуалната ориентация, съставляват преследване. Съдът връща преписката за ново произнасяне в частта относно статут на бежанец с указание за задълбочено произнасяне по изнесените факти за хомосексуалната принадлежност на жалбоподателя, събиране на допълнителна информация за действащото законодателство в страната на произход относно криминализирането на хомосексуалните взаимоотношения и неговото прилагане и съобразяване с тълкувателно решение на СЕС по съединени дела С -199/12 и С -201/12 СЕС C-199/12, X, Y, и Z срещу Minister voor Immigratie en Asiel.

 

  • Решение No 7767/10.12.2013г., постановено по адм. д. No5358/2013по описа на Административен съд София – град

 Бележка на автора: Делото е образувано по жалба на непридружен непълнолетен срещу решение на ДАБ за отказ за предоставяне на бежански и хуманитарен статут. В решението на съда се разглеждат елементите, които трябва да бъдат обсъдени при разглеждане на молби за закрила от такива лица, включително дали съставляват определена социална група в страната на произход, наличие на близки, които да полагат грижи за детето при връщане, необходимата информация за положението на децата в справката за страната на произход. Постановява се, че следва да изложат мотиви относно спазването на висшите интереси на детето по смисъла на чл. 6а от ЗУБ и Конвенцията за защита на правата на детето. Адресирано е осигуряването на правото на участие в производството, като съдът намира, че следва да се разясни и правото на правна помощ според чл.15, ал. 8 от ЗЗД и чл.23, ал. 2 от ЗУБ. Подчертава се, че въпросите, задавани по време на интервюто с жалбоподателя е следвало да бъдат съобразени с неговата зрялост, възраст и липса на образование.

  • Решение No 5579/19.08.2013г., постановено по а.д. No 5169/2013 по описа на Административен съд – София град

 Бележка на автора: Решението е отменено от ВАС с Решение 8124 от 13.06.2014г. Въпреки това, заслужава внимание поради анализа на приложимостта на принципа на най-добрия интерес на детето, оценката на доказателствата и достоверността при деца, жертви на сексуално насилие.

Жалбоподателката е непридружено непълнолетно лице, жертва на сексуално насилие. В решението се обсъждат доказателствата, представени в подкрепа на твърдението, че лицето е преживяло сексуално насилие; необходимостта от  съобразяване на възможните отклонения при описанието на факти и събития поради преживяното, степента на зрялост и умственото развитие на жалбоподателката, която не е посещавала училище. Изтъква се задължението на административния орган да обсъди нарушени ли са права по Конвенцията за правата на детето и се подчертава, че необсъждането на висшия интерес на детето представлява нарушение на чл. 75, ал. 2 от ЗУБ.

 

  • Решение No 7157/28.05.2014г., постановено по адм. дело No 10566/2013 по описа на Върховен административен съд

 Бележка на автора: В конкретното административно производство председателят на ДАБ е следвало да извърши преценка дали в случай на връщане на чужденката и нейното малолетно дете в страната им по произход, са изложени на опасност от изтезания или друга форма на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Въпреки че Конституцията на Нигерия забранява дискриминацията въз основа на произход, етническа принадлежност, пол, религия и политически убеждения в справката е отбелязано, че правителството в Нигерия не прилага закона ефективно като сред особено уязвими групи са жените и децата. Изложеното, данните за което се съдържат в преписката, налага задължението на административния орган да обсъдипоследствията, които биха били налице, в случай на връщане на чужденката и нейното дете в страната им на произход.

 

  • Решение No7448/29.11.2013г., постановено по адм. дело No 8797/2013 г. по описа на Административен съд – София град[1]

Бележка на автора: В обжалваното решение [на ДАБ] са изложени общи аргументи само за липса на основание по чл. 8 от ЗУБ, без да се обсъди основанието по чл. 8, ал. 4 от същия закон съобразно заявените от жалбоподателя основания за закрила-кумулативно изискване и задължение за преценка в мотивите на решението на административния орган при отхвърляне на молбата на посоченото правно основание. Съгласно последната разпоредба, преследване е нарушаване на основните права на човека или съвкупност от действия, които водят до нарушаване на основните права на човека, достатъчно тежки по своето естество или повторяемост.

Съобразно заявените от жалбоподателя причини да напусне страната си по произход – страх, невъзможност да посещава училище, липса на всякакви роднини, органът е следвало да разгледа същите представляват ли нарушаване на негови основни права по Конвенцията за правата на детето: правото на детето на образование по чл. 28 а и по чл. 32 – правото на детето да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност или може да попречи на образованието на детето или да навреди на социалното развитие на детето.

В чл. 75, ал. 2 от ЗУБ е въведено изискване председателят на ДАБ при издаването на решение в производство по общия ред да прецени всички относими факти, свързани с личното положение на молителя, с държавата на произход или с трети страни. Съдът не приема, че в представената справка за страната по произход на жалбоподателя се дава отговор за положението на децата в Г. и този въпрос е останал необсъден в мотивите на обжалваното решение.

Обстоятелствата, свързани с висшите интереси на детето следва да бъдат преценявани във всяко производство за предоставяне на статут по ЗУБ на непълнолетно лице, което изисква да бъдат изложени мотиви по този въпрос в решението по молбата за закрила – т.е. да бъдат събрани и обсъдени доказателства, относими към правата, чиито нарушаване се твърди като основание за предоставяне на закрила, съответно възникнало ли е задължение на държавата да се намеси в защита на конкретното нарушено право.

 

  • Тълкувателно решение № 2 от 16 юли 2009 година на Върховен касационен съд

 Бележка на автора: В това решение Върховният касационен съд тълкува елементите на престъплението трафик на хора в Наказателния кодекс и как това пресъпление се различава от други инкриминирани деяния. Съдът дава либерална интерпретация на престъплението, което предполага, че разширява кръга на фактическите обстоятелства, които могат да се определят като трафик на хора.

[1]             Решението е отменено от ВАС с Решение 13420 от 10/11/2014

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.