СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 6 – БИБЛИОГРАФИЯ

Автор: Мария Шишева

Автор на частта относно жертвите на трафик: Владислава Стоянова

Редактор: Валерия Иларева

На български език

 

ВКБООН, Наръчник с процедури и критерии за определяне на бежански статут, 1979г. (редакция 1992)

http://www.unhcr-centraleurope.org/bg/pdf/resursi/pravni-dokumenti/narchnici-preporki-i-nasoki-izdadeni-ot-vkboon/narchnik-s-proceduri-i-kriterii-za-opredelyane-na-bezhanski-statut-vkboon-1979g-redakciya-1992.html

 

Агенция на Европейския съюз за основните права.Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграциятa

http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_BUL.pdf

Министерство на правосъдието,Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюрист, 2014

http://www.justice.government.bg/Files/Naruchnik_Evropeiska_konvencia_2014_10_01_635478607660832248.pdf

Български адвокати за правата на човека, „Основни права и свободи: наръчни

http://www.blhr.org/media/documents/HANDBOOK_2014_FINAL_5.pdf

Ризова, Ана, „Бебетата-бегълци“: непридружените непълнолетни бежанци в България, Социологически проблеми, брой 1-2, 2012

Манчева, Мила, Интегриране на деца бежанци и търсещи убежище

в българската образователна система, Социологически проблеми, брой 1-2, 2012

Пампоров, Ал., Зв. Ванкова, М. Шишкова, „Къде е моят дом? Бездомност и достъп до жилищно настаняване сред търсещите закрила, бежанците и лицата с международна закрила в  България“, ВКБООН, 2013

 http://www.unhcr-centraleurope.org/bg/pdf/resursi/publikacii/doklad-za-bezdomnostta-na-bezhanci-v-blgariya.htm

АСЕТ, Процесът на прием и ориентиране на жертвите на изтезание е Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия, 2013

http://protect-able.eu/wp-content/uploads/2013/01/protect-global-bulgarian.pdf

Асоциация за бежанци и мигранти България, „Проект наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на търсещи закрила и бежанци в България. Аналитичен доклад“, 2014

http://abm-bg.org/wp-content/uploads/2014/01/Analytical-report.pdf

Георги Петрунов, Явлението Трафик на Хора в България, Справедлив Процес за Жертвите на Трафик на Хора, Съюз на Съдиите в България, 2010

http://www.judgesbg.org/bg/

Ива Пушкарова, Действащото Българско Законодателство относно Престъпната Дейност по Трафик на Хора, Справедлив Процес за Жертвите на Трафик на Хора, (Съюз на Съдиите в България, 2010)

Ива Пушкарова, Трафик на Хора. Проблеми на Наказателно правния Режим,Сиби, 2012

Ива Пушкарова, Специалните Цели на Пресъплението ‚трафик на хора‘, 5 Съвременно Право 2008, http://www.sibi.bg/mag/170@5_2008.pdf

Наръчник за борба с престъплението трафик на хора, Стено, 2008http://combattrafficking.eu/sites/default/files/Trafik_na_hora_book_2.pdf

Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик http://combattrafficking.eu/sites/default/files/NM.pdf

На английски език

UNHCR Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/01,

UNHCR Guidelines on International Protection No. 2: “Membership of a Particular Social Group” Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 7 May 2002

UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 22 December 2009, HCR/GIP/09/08

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 23 October 2012

UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, February 1997

UNHCR Safe and Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe, October 2014

UNHCR, Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. Guidelines for Prevention and Response, May 2003

http://www.refworld.org/docid/3edcd0661.html

UNHCR, Handbook for the Protection of Women and Girls, 2008

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfae612.html

UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation, 2009

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a0c28492.html

UNHCR, Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report, 2013

http://www.refworld.org/docid/519b1fb54.html; извадка на български: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52b2fb4b4

UNHCR, The Heart of the Matter – Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union, December 2014

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken a s a primary consideration (art. 3, para. 1), 29 May 2013

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, 1 September 2005

 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 32On the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_32_7559_E.doc

UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (“Istanbul Protocol”), 2004, HR/P/PT/8/Rev.1

http://www.refworld.org/docid/4638aca62.html

 

Заключения на Изпълнителния комитет на ВКБООН:

Жени:

No 39, 54, 64, 68, 71, 72, 73, 79, 87, 97, 99, 104, 105, 108

Деца:

No 22, 24, 47, 59, 71, 84, 88, 93, 98, 99, 101, 102, 105, 107, 108

Възрастни хора

No 85, 87, 104

Жертви на изтезание и травма

No 72, 85, 93, 107

Лица с увреждания

No 105, 107, 108, 110

Goeman, Martine; van Os, Carla; Bellander, Eva, Core Standards for guardians of separated children in Europe. Goals for guardians and authorities, 2011

http://www.corestandardsforguardians.com/images/22/335.pdf

Chrystalla Katsapaou, Response to Vulnerability in Asylum, Project Report, 2014

Odysseus Network, Identification of  Asylum-seekers with Special Needs, Study carried out for the European Commission(Project Number: JLS/2007/ERF/010), 2009 – Subject and Outline of the Study www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/ERF/Study.doc

Legal questionnaire www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/ERF/Legal.doc

Practical questionnaire:  www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/ERF/Practical.doc

Muneghina, Orso and Papadopoulos, Renos K. Enhancing Vulnerable Asylum Seekers’ Protection. Transnational Report 2009-2010. Project Report. International Organisation for Migration, Rome

International Commission of Jurists (ICJ), Yogyakarta Principles – Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity, March 2007

Separated Children in Europe, Statement of Good Practice

http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf

European Asylum Support Office, EASO Age assessment practice in Europe, December 2013 available at:

 

European Migration Network, Migrant Access to social security and healthcare (Bulgaria)

Asylum Information Database, Country Report: Bulgaria

ECRЕ, Right to Justice: Quality Legal Assistance for Unaccompanied Children,  2014 http://ecre.org/component/downloads/downloads/907.html, резюме на български, основни принципи

Vrije Universiteit Amsterdam, Fleeing Homophobia, Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe, September 2011

Centre for the Study of Decmoracy, Integrating Refugee and Asylum-seeking children in the educational systems of EU Member States, 2012

http://www.csd.bg/fileadmin/user_upload/INTEGRACE_handbook.pdf, обобщение на български

International Rehabilitation Council for Torture Victims, Recognising victims of torture in national asylum procedures, 2013

http://www.irct.org/files/Filer/publications/MLRweb.pdf

IOM, Overview of Guardianship systems for unaccompanied minor asylum seekers in Central Europe, 2012

http://publications.iom.int/bookstore/free/UAMAS_Synthesis_Report2012.pdf

Smyth, Ciara 2014 European Asylum Law and the Rights of the Child, Oxford: Routledge, 2014

Collier, B., Country of Origin Information and Women: Researching Gender and Persecution in the Context of Asylum and Human Rights Claims, London: Asylum Aid, 2007

http://www.ecoi.net/file_upload/432_1206971434_country-of-origin-information-and-women.pdf

Pangilinan, Christian,Challenges to Producing LGB-Specific Country of Origin Information, Forced Migration Review, No. 42, 2013

  1. Haines, ‘Gender-Related Persecution’ in E. Feller, V. Türk, and F. Nicholson (eds.) ‘Refugee Protection in International Law’ UNHCR’s Global Consultations on International Protection (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 319-350

Turk, Volker, Ensuring Protection to LGBTI Persons of Concern, International Journal of Refugee Law, 25 (1): 120-129, 2013

 Bach, Jhana, Assessing transgender asylum claimsForced Migration Review , No. 42, 2013

Heaven Crawley,GenderRelated Persecution and Women’s Claims to Asylum

Herlihy, Jane; Turner, Stewart, The Psychology of Seeking Protection, International Journal of Refugee Law, 2009,21 (2): 171-192.

Vladislava Stoyanova, ‘The Crisis of a Definition: Human Trafficking in Bulgarian Law’ Amsterdam Law Forum 5.1 (2013) 64

Vladislava Stoyanova, ‘The Crisis of a Legal Framework: Protection of Victims of Human Trafficking in the Bulgarian Legislation’ 17(5-6) The International Journal of Human Rights (2013) 668

Vladislava Stoyanova, ‘Victims of Human Trafficking in the Asylum Procedure. A Legal Analysis of the Guarantees for ‘Vulnerable Persons’ under the Second Generation of EU Asylum Legislation’ in C Bauloz, M Ciger, S Singer and V Stoyanova (eds), Seeking Asylum in the European Union: Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System. (Martinus Nijhoff Publishers, 2015)

Report Concerning the Implementation of the CoE Trafficking Convention by Bulgaria, GRETA(2011)19, 14 Dec 2011

Report submitted by the Bulgarian Authorities on Measures taken to comply with Committee of the Parties Recommendation CP(2012)2 on the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, CP(2014)2

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.