Решение No. 791/14.02.2014г., постановено по адм.дело 10373/2013 по описа на Административен съд – София град

РЕ Ш Е Н И Е

791

гр. София, 14.02.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 7 състав,

в публично заседание на 20.01.2014 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Маруся Йорданова

при участието на секретаря Виктория Вълчанова и при участието на прокурора Ст. Димитров, като разгледа дело номер 10373 по описа за 2013година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 чл. 178 отАдминистративно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 87 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), във връзка с чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗУБ.

Образувано е по жалба с рег.№ УП 4801/18.10.2013г. на ДАБ при МС на А. Х. М, гражданин на И. срещу Решение 1496/09.09.2013 г. на председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което му е отказано предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут.

В жалбата се навеждат доводи за необоснованост на оспореното решение поради допуснато от административния орган съществено нарушение на административнопроизводствените правила и противоречие с приложимия материален закон. Конкретно се твърди, че решението е немотивирано, като изложените мотиви и изводи са противоречиви Застъпва становище, че решаващият орган не е съобразил разпоредбата на чл. 15, б.

“в” от Директива 2004/83/ЕО, с което са нарушени разпоредбите на чл. 35 и чл. 36 отАПК. Счита, че не е обсъдена обстановката в И., относно спазването на човешките права и приложението на правилото по чл. 75, ал. 1 от ЗУБ. Предвид така изложеното, оспорващият моли за отмяна на решението с произтичащите законни последици.

В съдебното заседание жалбоподателят, чрез адвокат Т. поддържа жалбата по изложените в нея съображения. Позовава се на предоставения му статут на бежанец от ВКБООН, което задължава административния орган да му предостави убежище съгл. чл.10 от ЗУБ.

Ответникът – председателят на ДАБ – редовно призован не изпраща пердставител в с.з. и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Софийска градска прокуратура изразява становище за основателност на жалбата.

Административен съд – София – град, І отделение,VІІ състав след като обсъди доводите на страните и прецени събраните и приети по делото писмени доказателства, приема за установена следното от фактическа и правна страна:

С молба, вх. № 1178/28.05.2013г. до ДАБ при МС, жалбоподателят А. Х. М е заявил, че желае да получи статут и да живее законно в Република Б.. Видно от доказателствата по делото, както и от мотивите на оспорваното решение, настоящата молба на А. Х. М е последваща по смисъла на & 1,т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗУБ.

Производството е образувано с регистрирането на чужденеца с регистрационен лист № УП 4801/16.02.2011г.

Съгласно чл. 58, ал. 7 от ЗУБ ( в сила от 01.01.2008 г.) при получаване на молба за предоставяне на особена закрила компетентните органи задължително изискват писмено становище от Държавна агенция «Национална сигурност», което е изискано с писмо рег.№ УП 4801 от 30.05.2013г.

Видно от писмо рег.№ Т-4444 от 26.06.2013г. Директора на Специализирана дирекция «Т» -ДАНС е заявил, че не възразява да бъде предоставена закрила на жалбоподателя на територията на РБ.

С жалбоподателя са проведени интервюта, за което е съставен Протокол от 30.05.2013г. и 20.06.2013г., подписан от чужденеца, преводач и интервюиращия орган. В проведените интервюта жалбоподателя, като основна причина за нежеланието си да се завърне в родината си, това, че в е бил отвличан в И. от Армията на М. и пуснат след пет дни срещу откуп от 20 000 долара, платени от семейството на жалбоподателя. Освен това част от притесненията на М са, че живота му е застрашен заради работата му в американска база в [населено място] , И. през 2009г. , като през този период многократно бил каран от Армията на М. да напусне работа. Счита, че отвличането му е именно поради тази причина.

Административното производство е приключило с решение № 1496 от 09.09.2013г. на Председателя на ДАБ при МС, с което, на основание чл. 75, ал.1, т.2 , вр. чл.8 и чл.75, ал.1, т.4, вр. чл.9 , е отказано предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут на А. Х. М .

С оспорваното решение интервюиращият орган при ДАБ е приел, че не са налице основания за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на молителя М във връзка с което е обосновал изводът за наличието на явна неоснователност на молбата за търсене на закрила.Освен това е констатирал,че кандидатът не посочва никакви нови обстоятелства от съществено значение за личното му положение или държавата по произход.

В с.з. е представена писмо от Представителството на ВКБООН в Б. от 16 януари относно предоставен на жалбоподателя бежански статут по мандата на ВКБООН

При така установените факти, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-ГРАД обосновава следните правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна – адресат на оспорения административен акт, имаща право и интерес от оспорването и като подадена в срока по чл. 87 от ЗУБ е процесуално допустима и следва да бъде разгледана относно нейната основателност.

Разгледана по същество жалбата на А. Х. М е основателна.

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила, при правилно тълкуване и прилагане на материалния закон, в установената от закона писмена форма и същият е съобразен с целта на ЗУБ.

Оспореното решение е издадено в рамките на общото производство по чл. 72 и сл. отЗУБ от председателя на ДАБ, съгласно компетентността му уредена в чл. 75 от ЗУБ.Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от ЗУБ в срок до три месеца от образуване на производството председателят взема решение за: 1. предоставя статут на бежанец; 2. отказва статут на бежанец; 3. предоставя хуманитарен статут и 4. отказва хуманитарен статут. Издаването на оспореното решение в общото производство, извън сроковете по чл. 75 от ЗУБ, не представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като сроковете за произнасяне от административния орган са инструктивни. В този смисъл, това нарушение не се отразява на крайния извод относно законосъобразността на спорното решение. Настоящият съдебен състав като се запозна с представените по делото писмени доказателства и съобрази изложеното от жалбоподателя в съдебното производство, споделя изцяло изводите на административния орган, изложени в оспорения акт, но следва да съобрази и представеното в съдебното производство удостоверение от ВКБООН, установяващо обстоятелство за предоставяне на статут по чл. 10 от ЗУБ.Съгласно цитирания текст, статут на бежанец се предоставя и на чужденец, намиращ се на територията на Република Б., признат като бежанец по мандата на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците. Така както е формулирана редакцията на цитираната разпоредба, същата е императивна и не предоставя възможност на решаващия орган да прави самостоятелна преценка относно наличие на основания за представяне на статут на бежанец, при наличие на предвидената в разпоредбата предпоставка – признаване на статут на бежанец по мандата на ВКБООН.

С оглед наличието на законовите предпоставки за признаване на статут на бежанец на жалбоподателя, който представлява по-силната закрила по смисъла на ЗУБ, настоящият състав на съда счита, че не е необходимо да обсъжда наличието на предпоставките за признаване на хуманитарен статут.

Поради изложеното, Решение № 1946 от 09.09.2013г., издадено от председателя на Държавната агенция за бежанците, следва да бъде отменено, като преписката бъде върната на административния орган за ново произнасяне по молбата на А. Х. М, в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение.

Водим от горното и на основание чл. 90 от ЗУБ, във връзка с чл. 172, ал. 2 от АПК,Административен съд София – град, Първо отделение, 7- – ти състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на А. Х. М, гражданин на И. Решение 1496/09.09.2013 г. на председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет ВРЪЩА административната преписка, образувана по молба вх. № №

1178/28.05.2013г. на ДАБ- МС, подадена от А. Х. М, в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в

настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението и получаване на препис от него от страните.

Преписи.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: