Протокол срещу нелегалния трафик на мигранти по суша, море и въздух, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност

Преамбюл

Държавите – страни по настоящия Протокол,

Като декларират, че ефективните действия за предотвратяване и борба срещу нелегалния трафик на мигранти по суша, море и въздух изискват широк международен подход, включително сътрудничество, обмен на информация и други подходящи мерки, включително социално-икономически мерки на национално, регионално и международно ниво.

Като припомнят Резолюция 54/212 от 22 декември 1999 г. на Общото събрание, в която Събранието призовава Държавите – страни по настоящия Протокол и Организацията на обединените нации да засилят международното сътрудничество в областта на международната миграция и развитие, за да се обърне внимание на основните причини, породили миграцията, особено онези, свързани с бедността, и да максимизират изгодите от международната миграция за засегнатите лица и да насърчават, когато това е възможно, регионалните и под-регионални механизми, за да продължи да се отделя нужното внимание на въпроса за миграцията и развитието,

Убедени в необходимостта от осигуряване на хуманно отношение към мигрантите и пълна защита на техните права,

Като отчитат факта, че въпреки дейностите, предприети по време на други международни форуми, няма универсален инструмент, който да обхваща всички аспекти на нелегалния трафик на мигранти и другите, свързани с тази тема проблеми,

Загрижени от същественото увеличение на действията на организирани престъпни групи в областта на нелегалния трафик на мигранти и други, свързани престъпни дейности, изложени в този Протокол, които нанасят огромни щети на засегнатите държави,

Загрижени също така, че контрабандния трафик на мигранти може да изложи на опасност живота и сигурността на засегнатите мигранти,

Като припомнят резолюция 53/111 от 9 декември 1998 г. на Общото събрание, с която Събранието взе решение да създаде отворена между-правителствена специална (ad hoc) комисия за целите на разработването на изчерпателна международна конвенция срещу транснационалната организирана престъпност, както и за обсъждане на, освен всичко друго, на международен инструмент, обхващащ нелегалния трафик и транспортиране на мигранти, включително по море,

Убедени, че допълването на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност с международен инструмент срещу контрабандния трафик на мигранти по суша, море и въздух, ще бъде от полза за предотвратяването и борбата с това престъпление,

 

Се споразумяха за следното:

I. Общи разпоредби

Член 1

Отношение към Конвенцията на ООН

срещу транснационалната организирана престъпност

 

1.      Настоящият Протокол допълва Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. Той следва да се тълкува заедно с Конвенцията

2.      Разпоредбите на Конвенцията се прилагат mutatis mutandis, спрямо този Протокол, освен ако в него не е предвидено друго.

3.      Престъпленията, предвидени в съответствие с Член 4 от този Протокол се считат за престъпления, предвидени в съответствие с Конвенцията.

Член 2

Цел

            Целта на настоящия Протокол е да се предотвратява и води борба срещу нелегалния трафик на мигранти, както и да се насърчава сътрудничеството между Държавите – страни по настоящия Протокол за тази цел, като в същото време се защитават правата на мигранти, обект на нелегален трафик.

Член 3

Употреба на термини

За целите на настоящия Протокол:

            (а) Под “нелегален трафик на мигранти” се разбира осигуряване на нелегално влизане или нелегално пребиваване на физическо лице във някоя от Държавите – страни по настоящия Протокол, където това лице няма гражданство или постоянно местожителство, с цел придобиване на преки или косвени финансови или материални облаги;

            (б) Под “нелегално влизане” се разбира всяко преминаване на граница, без да се спазват необходимите изисквания за легално влизане в приемащата страна;

(в) Под “фалшифициран пътнически документ или документ за самоличност” се разбира всеки един пътнически документ или документ за самоличност:

 (i) който е бил фалшиво изработен или подправен по съществен начин от лице, което не представлява законово упълномощено лице или агенция за издаване на пътнически документи или документи за самоличност от името на дадена страна; или

(ii) който е бил неправилно издаден или придобит посредством лъжлива самоличност, подкуп, принуда или друг незаконен начин; или

(iii) който се използва от лице, различно от собственика на документа;

(г) Под “плавателен съд” се разбира всеки един вид плавателен съд, включително траулер и хидроплан, които се използват или могат да бъдат използвани като водно транспортно средство, с изключение на военни кораби, кораб на военноморските сили или друг плавателен съд, притежаван или под управлението от дадено правителство и използван, към дадения момент, единствено за правителствени не-търговски цели.

 

Член 4

Обхват на приложението

Освен ако не бъде постановено друго, настоящият Протокол се прилага по отношение на превенцията, разследването и съдебното преследване на престъпленията, регламентирани в съответствие с Член 4 от настоящия Протокол, когато тези престъпления са транснационални по своя характер и включват участието на организирана престъпна група, както и по отношение на защитата на правата на мигранти, обект на нелегален трафик.

Член 5

Наказателна отговорност на мигрантите

По силата на настоящия Протокол мигрантите, предмет на нелегален трафик, не трябва да бъдат подвеждани под наказателна отговорност, поради факта, че са били обект на поведение, регламентирано с Член 4.

 

Член 6

Криминализиране

 1. Всяка от Държавите – страни по настоящия Протокол трябва да приеме законодателни и други мерки, които са необходими, за криминализирането по силата на нейното национално право, на следните деяния, когато те са извършени умишлено и с цел придобиване, пряко или непряко, на финансови или материални облаги:

(а) нелегален трафик на мигранти;

(б) когато е извършено с цел подпомагане на нелегалния трафик на мигранти:

            (i) фалшифициране на пътнически документи или документи за самоличност;

          (ii) доставяне, осигуряване или притежаване на подобен документ.

            (в) позволяване на лице, което не е гражданин или постоянно пребиваващ да остане в засегнатата Държава, без да са спазени необходимите изисквания за законно пребиваване в Държавата чрез средствата, споменати в под-параграф (б) на този параграф, или чрез други незаконни средства.

 1. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да приеме съответното законодателство или други мерки за третиране като правонарушение на следното поведение:

(а) Опит за извършване на правонарушение, съгласно параграф 1 на настоящия член;

(б) Участие като съучастник в правонарушение, посочено в параграф 1(а), (б), (i), или (в)  на настоящия член и по силата на основните концепции на нейната правна система, участие като съучастник в съответствие с параграф 1 (б) (ii) на този член;

(в) Организиране или подбуждане на други лица да извършат правонарушение, посочено в параграф 1 на настоящия член; или

 1. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да приеме такива законодателни или други мерки, които да третират като утежняващи вината обстоятелствата при правонарушение по силата на параграф 1 (а) и (в) на този член и, съгласно основните концепции на нейната правна система – обстоятелствата при правонарушенията по силата на параграф 2 (б) и (в) на този член:

(а) които застрашават или биха застрашили живота, или безопасността на засегнатите мигранти, или

(б) които водят до нечовешко или унизително третиране, включително и експлоатация на такива мигранти.

 1. Настоящият Протокол не трябва по никакъв начин да спира Държавите – страни по настоящия Протокол от приемането на мерки срещу лице, чието поведение представлява криминална проява по силата на тяхното вътрешно законодателство.

 

 1. II. Нелегален трафик на мигранти по море

 

Член 7

Сътрудничество

Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да си сътрудничат в най-голяма степен за премахване и забрана на нелегалния трафик на мигранти по море, в съответствие с международното морско законодателство.

Член 8

Мерки срещу нелегалния трафик на мигранти по море

 1. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол, която има основателни причини да подозира, че плавателен съд, пътуващ под нейния флаг или претендиращ за национален, или който няма националност, или който пътува под чужд флаг, или отказва да покаже флаг, действително е регистриран под националността на потърпевшата Държава – страна по настоящия Протокол, е замесен в нелегален трафик на мигранти по море, може да се обърне за съдействие към други страни-участнички за забраняване на употребата на плавателния съд за тази цел. Държавите – страни по настоящия Протокол, към които са се обърнали за съдействие, трябва да окажат такова в рамките на наличните средства, с които разполагат.
 2. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол, която има основателни причини да подозира, че плавателен съд, упражняващ свободата на корабоплаване в съответствие с международното право и пътуващ под флага или показващ отличителни знаци за регистрация на друга Държава – страна по настоящия Протокол, е замесен в нелегален трафик на мигранти по море, има право да уведоми за това страната, на която принадлежи флага, да поиска потвърждение за регистрация и, в случай, че такова бъде дадено, да поиска от страната, на която принадлежи флага, да я упълномощи да предприеме съответните мерки по отношение на плавателния съд. Страната, на която принадлежи флага, може inter alia (между другото) да упълномощи страната, предявила иск:

(а) Да се качи на борда на плавателния съд;

(б) Да претърси плавателния съд; и

(в) В случай, че бъде открито доказателство, че плавателният съд е замесен в нелегален трафик на мигранти, да предприеме съответните мерки спрямо плавателния съд, лицата и товара, които се намират на борда, така както е упълномощена от страната, на която принадлежи флага.

 1. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол, която е предприела каквито и да било мерки в съответствие с параграф 2 на настоящия член се задължава своевременно да информира страната, на която принадлежи флага за постигнатите резултати.
 2. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол трябва да отговори в най-кратък срок на отправено от друга Държава – страна по настоящия Протокол запитване дали плавателния съд, който твърди, че е регистриран или пътува под флага на запитаната страна има това право, и да изиска пълномощията съгласно параграф 2 на настоящия член.
 3. Държавата, на която принадлежи флага има право, съгласно Член 7 на настоящия Протокол, да предостави пълномощия при условия, съгласувани между нея и изискващата страна, включително условия, касаещи съответните отговорности и степента, до която могат да се прилагат ефективни мерки. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да не предприема каквито и да било други мерки, без да бъде изричното упълномощена от страната, на която принадлежи флага, освен в случаите, в които това е наложително за предотвратяване на бъдеща опасност за живота на хората или последващи опасности от съответните двустранни или многостранни споразумения.
 4. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да назначи орган или там, където е необходимо, повече от един орган, за получаване и отговор на молбите за съдействие, потвърждаване на регистрация или на правото на даден плавателен съд да пътува под съответните флагове и упълномощаване за прилагане на съответните мерки. Назначаването на подобен орган трябва да бъде оповестено чрез Главния секретариат до всички останали страни-участнички в срок до един месец след назначението.
 5. Държава – страна по настоящия Протокол, която има основателни причини да подозира, че даден плавателен съд е замесен в нелегален трафик на мигранти и няма националност, или може да се заключи, че няма националност има право да се качи на борда и да претърси този плавателен съд. При наличие на доказателство, което потвърждава това подозрение, тази Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да предприема подходящите мерки съгласно съответното вътрешно и международно законодателство.

Член 9

Гаранционни клаузи

 

 1. В случаите, когато една Държава – страна по настоящия Протокол предприеме мерки по отношение на плавателен съд в съответствие с Член 7 bis на настоящия Протокол, тази Държава – страна по настоящия Протокол се задължава:

(а) Да осигури безопасността и хуманното отношение към хората на борда;

(б) Да има предвид, че не трябва да застрашава безопасността на плавателния съд или неговия товар;

(в) Да има предвид, че не трябва да застрашава търговските и правни интереси на страната, на която принадлежи флага, или на всяка една друга замесена страна;

(г) Да гарантира чрез всички налични средства, че всяка една мярка, предприета по отношение на плавателния съд, не застрашава безопасността на околната среда.

 1. Там, където се счете, че мерките, предприети по силата на Член 7 bis от настоящия Протокол са несъстоятелни, трябва да се изплати обезщетение на плавателния съд за всяка нанесена загуба или щета, при положение, че този плавателен съд не е извършил никакво действие, което да оправдава прилагането на тези мерки.
 2. Всяка една мярка предприета, приета или приложена по силата на тази глава не трябва да се намесва или да нарушава:

(а) Правата, задълженията и упражняването на юрисдикция от страна на крайбрежните страни по силата на международното морско право; и

(б) Правото на страната, на която принадлежи флага, да упражнява юрисдикция и контрол по отношение на административните, технически и социални мерки, касаещи плавателния съд.

 1. Всяка мярка предприета в морски води по силата на настоящата глава се извършва единствено от военни самолети или флотилия, или от други ясно обозначени или с отличителни черти кораби или самолети, които служат на правителството и са упълномощени да извършват подобни действия

III. Превенция, сътрудничество и други мерки

Член 10

Информация

 1. Без това да нарушава членове 27 и 28 на Конвенцията, Държавите – страни по настоящия Протокол, по-конкретно онези, които имат общи граници или са разположени на маршрути, по които се осъществява нелегален трафик на мигранти, се задължават, с оглед постигане на целите на настоящия Протокол и в съответствие със своето вътрешно законодателство и административни системи, да обменят съответната информация по следните въпроси:

(а) Изходящ и входящ пункт, както и маршрути, превозвачи и транспортни средства, за които е известно или се подозира, че се използват от престъпни организации, замесени в дейностите, описани в Член 4 на настоящия Протокол;

(б) Идентификация и методи на действие на организациите или престъпните асоциации, за които е известно или се подозира, че са замесени в дейностите, предвидени в Член 4 на настоящия Протокол;

(в) Автентичността и правилният формуляр на пътническите документи, издадени от всяка Държава – страна по настоящия Протокол, както и информация  относно кражба или свързана злоупотреба на непопълнени пътнически документи или документи за самоличност;

(г) Мерки и методи за укриване и транспортиране на хора, незаконно поправяне, копиране, придобиване или друг вид злоупотреба с пътнически документи или документи за самоличност, използвани срещу нелегалния трафик на мигранти и начини за тяхното разкриване;

(д) Законова политика, процедури и мерки за предотвратяване, борба и премахване на дейностите, предвидени в Член 4 на настоящия Протокол; и

(е) Научна или техническа информация, необходима за прилагане на закона и за улеснение на взаимната възможност да се предотврати, разкрива и разследва поведението, описано в Член 4 на настоящия Протокол и да бъдат подведени под отговорност замесените лица.

 1. Държава – страна по настоящия Протокол, която е получила информация, се задължава да спазва всяка молба на страната, която е предала информацията, поставяща ограничения за ползването на тази информация.

Член 11

Гранични мерки

 

 1. Без да се нарушават международните ангажименти във връзка със свободното движение на хора, Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да засилят, доколкото е възможно, граничния контрол, който е необходим за предотвратяване и разкриване на незаконния трафик на мигранти.
 2. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да приеме законодателни и други подходящи мерки за предотвратяване, доколкото е възможно, на използването на транспортни средства от търговски превозвачи за извършване на престъпленията, предвидени съгласно член 4, параграф 1 ( а) от настоящия Протокол.
 3. Там, където това е уместно, и без да се нарушават приложимите международни конвенции, тези мерки трябва да поставят задължително условие към търговските превозвачи, включително транспортна компания или собственик или управител на други средства за транспорт, да проверят дали всички пътници притежават необходимите пътнически документи за влизане в приемащата страна.
 4. Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да приемат всички необходими мерки в съответствие със своето местно законодателство в уверение на това, че при нарушение на задълженията, упоменати в параграф 3. на настоящия член ще бъдат предприети съответните санкции.
 5. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да обмисли предприемането на мерки, които позволяват, в съответствие с нейното вътрешно законодателство, отказ за влизане или отнемане на визи на лица, за които се предполага, че са замесени в извършването на престъпленията съгласно този Протокол.
 6. Без да се нарушава Член 27 на Конвенцията, Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да преосмислят засилването на сътрудничество между органите за граничен контрол, както и създаването и поддържането на преки канали за общуване.

Член 12

Защита и контрол на документите

Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да предприеме необходимите мерки и в съответствие с наличните средства:

(а) Да гарантира, че пътническите документи или документите за самоличност, издавани от тях, притежават такива качества, които не позволяват лесната им злоупотреба или незаконно нанасяне на промени, копиране, фалшифициране или издаване; и

(б) Да гарантира целостта и защитата на пътническите документи или документите за самоличност, издадени от или от страна на Държавите – страни по настоящия Протокол и да предотвратят незаконната им изработка, издаване и употреба.

Член 13

Легитимност и валидност на документите

Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават при отправено запитване от други страни-участнички и в съответствие с местното законодателство на отправящата запитване Държава – страна по настоящия Протокол, своевременно да удостоверят легитимността и автентичността на пътническите документи или документите за самоличност, издадени или претендиращи да бъдат издадени от името на питащата Държава – страна по настоящия Протокол, и за които съществува подозрение, че се използват за поведението, предвидено в Член 4 на настоящия Протокол.

Член 14

Обучение и техническо сътрудничество

 1. Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да осигурят или да засилят специализираното обучение за длъжностни лица, работещи в областта на миграцията и свързани с нея области, за предотвратяване на поведението, регламентирано с Член 4 на настоящия Протокол и за хуманното третиране на нелегалните мигранти, които са били обект на такова поведение, при зачитане на техните права, изложени в настоящия Протокол.
 2. Държавите – страни по настоящия Протокол трябва да си сътрудничат и при необходимост да работят с компетентните международни организации, не-правителствени организации, и други заинтересовани организации и елементите на гражданското общество, за да осигурят необходимото обучение на служители на своята територия за предотвратяване, борба и премахване на поведението, описано в Член 4 на настоящия Протокол и защита на правата на мигрантите, които са били обект на такова поведение. Това обучение трябва да включва:

(а) Подобряване на защитата и качеството на пътническите документи;

(б) Разпознаване и разкриване на подправени пътнически или документи за самоличност;

(в) Събиране на сведения за криминални прояви, в частност свързани с идентификацията на организации или престъпни групи, за които е известно, или за които има подозрения, че са намесени в нелегалния трафик на мигранти, методите за транспортиране на нелегалните мигранти, злоупотребата с пътнически или документи за самоличност и методи за укриване при нелегалния трафик на мигранти;

(г) Подобряване на процедурите за разкриване на лицата, обект на незаконен трафик  на отправни и входни пунктове; и

(д) Хуманно отношение и защита на правата на така, както е изложено в този Протокол.

 1. Държавите – страни по настоящия Протокол, които разполагат с нужния опит, трябва да обсъдят възможността за предоставяне на техническа помощ на страните, които често биват използвани като изходни или транзитни пунктове на нелегалния трафик на мигранти. Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да полагат максимални усилия за осигуряване на необходимите ресурси, като превозни средства, компютърни системи и четци за документи, за целите на борбата срещу нелегалния трафик на мигранти.

Член 15

Други превантивни мерки

 1. Всяка Държавите – страни по настоящия Протокол се задължава да предприема необходимите мерки за гарантиране или засилване на ефекта от информационни програми за увеличаване на информираността сред обществото относно факта, че поведението, предвидено в Член 4 от настоящия Протокол, представлява престъпно деяние, извършвано често от престъпни групи с цел печалба и, че то излага на сериозни рискове засегнатите мигранти.
 2. В съответствие с Член 31 на Конвенцията, Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да си сътрудничат в областта на публичната информация за целите на предотвратяване превръщането на потенциалните мигранти в жертва на организирани престъпни групи.
 3. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да насърчава или укрепва, когато това е уместно, програми за развитие на национално, регионално и международно ниво, като отчита социално-икономическите реалности на миграцията и като обръща специално внимание на икономически и социално изостаналите райони, за да се бори по този начин срещу социално-икономическите първопричини като бедност и недоразвитост, довели до нелегалния трафик на мигранти.

Член 16

Мерки за защита на мигрантите

 1. При приложението на настоящия Протокол, всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да приема, съгласно своите задължения по международното право, всички подходящи мерки, включително законодателни, ако е необходимо, за запазване и защита на правата на лицата, които са били обект на поведение, регламентирано с член 4 от настоящия Протокол, така както е договорено съгласно приложимото международно право, по-конкретно правото на живот и правото и правото да не бъдеш измъчван или подлаган на друг вид проява на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.
 2. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да предприеме съответните мерки за осигуряване на ефективна защита на мигрантите срещу прояви на насилие спрямо тях, независимо дали то е причинено от лица или групи, заради това, че те са били обект на поведение, регламентирано с Член 4 на настоящия Протокол.
 3. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да осигури съдействие в рамките на своите възможности, на мигрантите, чиито живот или безопасност са застрашени в резултат на това, че са били обект на поведение, регламентирано с Член 4 на настоящия Протокол.
 4. В процеса на приложение на разпоредбите на този член, Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да отчитат специалните потребности на жените и децата.
 5. В случай на арест на лице, което е било обект на поведение регламентирано в Член 4 на настоящия Протокол, всяка Държава – страна по настоящия Протокол трябва да спазва задълженията си по Виенската конвенция за консулските отношения[1], когато тя е приложима, включително задължението да се информира незабавно засегнатото лице за разпоредбите относно уведомяването на и общуването с консулските служители.

Член 17

Договорки и споразумения

Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да вземат предвид подписването на двустранните или регионални споразумения или оперативни договорености или разбирания, които целят:

(а) да въведат най-подходящите и ефективни мерки за предотвратяване и борба деянията, предвидени в Член 4 на настоящия Протокол; или

(б) да засилят съответствието между самите разпоредби на настоящия Протокол.

Член 18

Връщане на нелегалните мигранти

 1. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол изрази съгласие да улесни и приеме, без забавяне, обратното екстрадиране на всяко лице, което е било предмет на поведение, регламентирано с Член 4 на настоящия Протокол, и което е гражданин на страната-участничка, или има право на постоянно местожителство в тази Държава – страна по настоящия Протокол във времето, когато е влязъл нелегално в приемащата Държава – страна по настоящия Протокол.
 2. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава да обсъди възможността за улесняване и приемане на върнати лица, които са имали правото на постоянно пребиваване на нейната територия по времето на влизане в приемащата страна в съответствие с нейното местно законодателство.
 3. По молба на приемащата Държава – страна по настоящия Протокол, Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават, без неправомерно или необосновано забавяне, да удостоверят дали дадено лице, което е било предмет на поведение, регламентирано с Член 4 на настоящия Протокол, е неин гражданин или гражданин на приемащата Държава – страна по настоящия Протокол.
 4. За да се улесни обратното екстрадиране на лице, което е било предмет на поведение, регламентирано с Член 4 на настоящия Протокол и, което не разполага със съответните документи, Страната-участничка, чийто гражданин е той или, в която това лице има право на постоянно местожителство, се съгласява да издаде, по молба на приемащата Държава – страна по настоящия Протокол, такива пътнически документи или други необходими документи, които да позволят на това лице да пътува и да са завърне обратно на нейната територията.
 5. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол се задължава, въвлечена в екстрадирането на дадено лице, което е било обект на поведение, регламентирано с Член 4 на настоящия Протокол, се задължава да предприема необходимите мерки за осъществяване на екстрадицията при системно и надлежно отчитане на сигурността и достойнството на лицето.
 6. Държавите – страни по настоящия Протокол могат да си сътрудничат със съответните международни организации за приложението на този член.
 7. Този член не следва да влиза в противоречие с което и да е право, присъдено на лицата, които са били обект на поведение, регламентирано с Член 4 на настоящия Протокол, по силата на националното законодателство на приемащата Държава – страна по настоящия Протокол.
 8. Този член не трябва да засяга поетите задължения по силата на който и да било друг приложим договор, двустранно, многостранно, или всяко друго приложимо оперативно споразумение, което регламентира, изцяло или отчасти, екстрадирането на лица, които са били обект на поведение, регламентирано с Член 4 на настоящия Протокол.

 

IV. Заключителни разпоредби

Член 19

Клауза с уговорка

 

 1. Нито една от разпоредбите на настоящия Протокол не трябва да оказва влияние върху правата, задълженията и отговорностите на страните и лицата, произтичащи от международното право, включително международното хуманитарно законодателство и международното законодателство за защита човешките права, и в частност, там, където това е приложимо, Конвенцията от 1951 г[2]. и протокола от 1967 г[3]. за Статута на Бегълците и принципа на неотблъскване, съдържащ се в настоящия текст.
 2. Мерките, предвидени в този Протокол следва да се тълкуват и прилагат по начин, който не дискриминира лица поради това, че са били обект на поведение, предвидено в член 4 от този Протокол. Тълкуването и приложението на тези мерки следва да бъде в съответствие с международно признати принципи за не-дискриминация.

Член 20

Разрешаване на спорове

 1. Държавите – страни по настоящия Протокол се задължават да полагат усилия да разрешат споровете, произтичащи от тълкуването или прилагането на настоящия Протокол, чрез преговори.
 2. Всеки спор между две или повече страни-участнички, произтичащ от тълкуването или прилагането на настоящия протокол, който не може да бъде разрешен чрез преговори в разумен срок от време трябва, по молба на замесените страни-участнички, да бъде отнесен за арбитраж. В случай, че в срок до шест месеца от датата на молба за арбитраж, тези страни-участнички не могат да постигнат съгласие за избора на арбитражна институция, всяка една от тези страни-участнички има право да отнесе спора до Международния Съд, след отправяне на молба съгласно статута на този Съд.
 3. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол има право при подписване, ратифициране, приемане или одобряване на, или признаване на настоящия Протокол, да декларира, че не се счита обвързана с разпоредбите на параграф 2 на настоящия член. Останалите страни-участнички не следва да се считат обвързани с разпоредбите на параграф 2 на настоящия член спрямо всяка една Държава – страна по настоящия Протокол, която е възразила срещу такова обвързване.
 4. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол, която е възразила срещу такова обвързване в съответствие с параграф 3 на настоящия член, има право, във всеки един момент да изтегли обратно това възражение чрез уведомление до Генералния секретариат на Обединените нации.

Член 21

Подписване, ратифициране, приемане, одобрение или признаване

 1. Настоящият Протокол е отворен за достъп за всички страни-участнички от 12 до 15 декември 2000 в Палермо, Италия, и след това в централата на обединените нации в Ню Йорк до 12 декември 2002г.
 2. Настоящият Протокол е отворен за достъп за подписване от регионалните организации за икономическа интеграция при условие, че поне една страна-член на подобни организации вече е разписала настоящия протокол в съответствие с параграф 1 на настоящия член.
 3. Настоящият Протокол е предмет на ратифициране, приемане или одобрение. Документите, свързани с неговото ратифициране, приемане или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Обединените нации. Регионалните организации за икономическа интеграция могат също да депозират своите документи за ратифициране, приемане или одобрение при условие, че поне една страна-член е направила това. В документа за ратифициране, приемане или одобрение, тези организации се задължават да декларират степента на своите компетенции по отношение на въпросите, учредени чрез настоящия Протокол. Подобни организации се задължават също да информират депозитарs при промяна на степента на степента на техните компетенции.
 4. Настоящият Протокол е достъпен за всяка страна или регионална организация за икономическа интеграция, в която поне една страна-член участва като страна в настоящия Протокол. Документите за признаване трябва да бъдат депозирани в Централния секретариат на Обединените нации. По време на признаване, регионалните организации за икономическа интеграция се задължават да декларират степента на своите компетенции по отношение на въпросите, учредени чрез настоящия Протокол. Подобни организации се задължават също да информират депозитарs при промяна на степента на степента на техните компетенции.

Член 22

Влизане в сила

 

 1. Настоящият протокол влиза в сила на 90-ят ден след датата на депозиране на 40 документ за неговото ратифициране, приемане, одобрение или признаване, но не може да влезе в сила преди влизането в сила на Конвенцията. За целите на настоящия параграф, всеки документ депозиран от регионална организация за икономическа интеграция не следва да бъде броен като допълнителен към документите, депозирани от Държавите – страни по настоящия Протокол на подобна организация.
 2. Спрямо всяка страна или регионална организация за икономическа интеграция, която е ратифицирала, приела, одобрила или признала настоящия Протокол след депозирането на 40 документ за подобно действие, настоящият протокол влиза в сила на 30 ден след датата на депозиране на съответния документ от тази страна или организация, или от датата на която настоящия Протокол влиза в сила съгласно параграф 1 на този член, независимо кога е това..

Член 23

Изменение и допълнение

 

 1. След изтичане на 5-годишния срок от влизането в сила на настоящия Протокол, всяка Държава – страна по настоящия Протокол има право да предложи изменения и допълнения и да ги подаде в Централния секретариат на Обединените нации, които от своя страна ще разпространят така предложените изменения и допълнения до Държавите – страни по настоящия Протокол и на Конференцията на страните по Конвенцията за обсъждане и вземане на решение. Заседанието на държавите, присъединили се към Конвенцията по време на Конференцията на държавите ще положи максимални усилия за постигане на консенсус по всяко едно предложение. При условие, че са положени максимални усилия за постигане на консенсус и такъв не е постигнат, за приемането на това предложение се изисква, като краен вариант, наличие на 2/3 мажоритарни гласове на присъстващите страните по този Протокол, които са гласували на заседанието на Конференцията на държавите, присъединили се към Конвенцията
 2. Регионалните организации за икономическа интеграция, в рамките на техните компетенции, имат право на глас по силата на настоящия член до броя на акциите, отговарящ на броя на Държавите – страни по настоящия Протокол, участващи в настоящия Протокол. Подобни организации нямат право да упражняват своя глас при положение, че Държавите – страни по настоящия Протокол вече са гласували и обратно.
 3. Предложението за изменение и допълнение в съответствие с параграф 1 на настоящия член подлежи на ратифициране, приемане или одобрение от Държавите – страни по настоящия Протокол.
 4. Предложението за изменение и допълнение, прието в съответствие с параграф 1 на настоящия член, ще влезе в сила по отношение на всяка Държава – страна по настоящия Протокол 90 дни след депозиране на документа за ратифициране, приемане или одобрение на това предложение в Централния секретариат на Обединените нации.
 5. При влизане в сила на това изменение или допълнение, то ще се счита обвързващо по отношение на тези страни-участнички, които са изразили своето съгласие за това. Всички останали страни-участнички ще продължават да се считат обвързани от разпоредбите на настоящия Протокол и всички по-ранни изменения и допълнения, които са ратифицирали, приели или одобрили.

 

Член 24

Обявяване на невалидност

 

 1. Всяка Държава – страна по настоящия Протокол има право да обяви настоящия Протокол за невалиден чрез писмено уведомление до Централния секретариат на Обединените нации. Обявяването в невалидност ще влезе в сила една година след датата на получаване на уведомлението от Централния секретариат.
 2. Всяка една регионална организация за икономическа интеграция престава да бъде страна по настоящия Протокол в момента, в който всяка едно от неговите страни-членки са обявили настоящия Протокол за невалиден

Член 25

Депозитар и езици

 1. Централния секретариат на Обединените нации е назначен за депозитар на настоящия Протокол.

 1. Настоящият Протокол е издаден в няколко еднакви оригинала – на арабски, китайски, английски, френски, руски и испански, които ще бъдат депозирани в Централния секретариат на Обединените нации.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ТОРЕПОСОЧЕНОТО, долуподписаните страни, надлежно упълномощени от съответните държави за тази цел, подписаха настоящия Протокол.

[1] ООН, Серия “Договори”, том 596, номера 8638-8640

[2] ООН, Серия “Договори”, том 189 №25445

[3] Пак там, том 606, № 8791