За проекта

Защо Проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“?

Една от основните пречки за достъпа до права на бежанците е липсата на знание и информираност за наличните права и начина на упражняването им както при самите бежанци, така и при помагащите им, а също така често и от страна на вземащите решения. Проектът цели да повиши информираността на бежанците и да популяризира знанието за техните права сред вземащите решения от административните органи и магистратурата, адвокатите, гражданския сектор и университетите.

Какви конкретни решения предлагаме чрез нашия Проект:

1)  Разработване на учебна програма за повишаване на познанието и популяризиране на правата на бежанците в България;

2) Съставяне на сборник – учебно помагало на български език с нормативни актове и съдебна практика относно правата на бежанците съгласно европейското, международното и националното право;

3) Изготвяне на достъпни брошури за социална ориентация с практическа информация за основни права и начини за осъществяване, предназначени за търсещи убежище и бежанци в България;

4) Провеждане на информационни сесии за търсещи убежище и бежанци в България;

5) Провеждания на обучения и семинари с основните действащи лица:  адвокати; служители на публичната администрация; представители на неправителствени организации, предоставящи услуги на бежанци и неформални групи от доброволци, помагащи на бежанци в България; студенти от български университети;  магистрати.

Всички продукти – резултати от проекта ще бъдат достъпни онлайн на сайта на проекта и ще гарантират неговата устойчивост.

Кой е автор и изпълнител на този проект?

Проектът е изготвен и се изпълнява от експертен екип на Фондация за достъп до права – ФАР в партньорство с Комисията по предоставяне на убежище към Администрацията на Президента на Република България. Ръководител на проекта е доктор Валерия Иларева.

Кой финансира този проект?

Проектът „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Фондация за достъп до права – ФАР съфинансира 10% от бюджета на проекта. Партньорът по проекта, Комисията по предоставяне на убежище към Администрацията на Президента на Република България, предоставя нефинансов принос под формата на доброволен експертен труд и материална база.