نصائح مفيدة للحالصين على الحماية واللجوء في بلغاريا (Arabic)

الحقوق الأساسية وطرق التمتع بها   PDF مقدمة موجزة: بعد الحصول على الحماية أو اللجوء في بلغاريا تصبح معرفة حقوقك وطرق التمتع بها إحدى المقدمات المهمة لمساهمتك الفعالة في اندماجك في الدولة التي استقبلتك. 1)...

Полезни съвети за получили закрила и убежище в България (Bulgarian)

Основни права и достъп до тях  PDF Кратко въведение: След получаване на закрила или убежище в България, познаването на правата, които имате, и начините за осъществяването им, е важна предпоставка за Вашето активно участие...

نصیحت‌هایمفیدبرایشخصانیکهدربلغارستانحمایتوپناهدریافتکرده‌اند (Farsi)

حقوق بنیادی و چگونگی دسترسی به آنها پیشگفتارمختصر:بعدازدریافتحمایتوپناهدربلغارستان،شناختحقوقیکهداریدوروشهایدستیابی بهآن،لازمهمهمیبرایشرکتفعال شمادرادغامخوددرکشورمیزبان می باشد. ۱(مقررات عمومي اگر به شما عنوان پناهنده ویا مورد پناهقرار گرفته داده شده است ،غیر از حق شرکتکردن در انتخابات برای نهادهای...