Учебна програма

 1. Достъп на бежанците до територията на приемащата държава

1.1. Ограничителните мерки за охрана на границите

1.2. Липсата на легални канали (право) на влизане

1.3. Въпросът за юрисдикцията и принципът за забрана на връщането

 

Въпроси за дискусия:

 1. Законосъобразно ли е оградното съоръжение по продължение на южната граница на Република България? Обосновете отговора си като вземете предвид съответните нормативни актове и съдебна практика (Глава 1 от Сборника по бежанско право).
 2. Какви решения бихте предложили за едновременното спазване на правото да се търси убежище и опазване на обществения ред и националната сигурност?
 3. Каква е разликата между каналджийството и трафика на хора? Обосновете отговора си като вземете предвид съответната наказателноправна уредба (Глава 1 и Глава 6 от Сборника по бежанско право)

 

 1. Условия на приемане на търсещите закрила лица

Понятие. Човешкото достойнство, правото на неприкосновеност и забраната на изтезанията и на нечовешкото и унизително отношение.

2.1. Право на информация

2.2. Право на документ, удостоверяващ статута на кандидат за закрила

2.3. Свобода на движение

2.3.1. Ограничения на свободата на движение

2.3.2. Задържане на търсещи закрила лица – основания, процесуални гаранции, условия на задържане.

2.4. Цялост на семейството

2.5. Медицински прегледи. Медицински грижи.

2.6. Право на образование

 • Професионално обучение

2.7. Право на труд

2.8. Специални потребности за приемане на уязвимите лица

2.9. Ограничаване или отнемане на възможността за ползване на материалните условия на приемане

2.10. Право на жалба и ефективни средства за защита.

 

Въпроси за дискусия:

 1. Съгласно член 17, параграф 2 от Дирекрива 2013/33/ЕС, държавите членки гарантират, че материалните условия на приемане осигуряват подходящ стандарт на живот за търсещите закрила, което осигурява тяхната прехрана, а също и физическото и психичното им здраве. Можем ли да приемем, че в България търсещите закрила имат осигурено достойно жизнено равнище след спирането на месечната финансова помощ в размер на 65 лева, считано от 01.02.2015г.?
 2. Следва ли на тръсещите закрила да бъде предоставен достъп до българския пазар на труда по-рано от срока, който сега е предвиден в член 29, алинея 3 от ЗУБ?
 3. Какви мерки следва да се предприемат на национално ниво с оглед насърчаване достъпа до образование на децата, търсещи закрила, в съответствие с член 14 от Директива 2013/33/ЕС?

 

3. Процедура по разглеждане на молбата за закрила

Качество. Права, задължения и ефективни средства за защита на търсещите закрила. Въпросите за доказването и достоверността.

 1. 1. Достъп до процедурата

3.2. Право на търсещия закрила да остане на територията

3.3. Правна помощ

3.4. Ключовата роля на личното интервю

3.5. Тежест на доказване. Съмнение в полза на бежанеца. Видове доказателства

 • Информация за страната на произход

3.6. Етапи в производството

3.6.1. Допустимост

 • Отговорност за разглеждане на молбата

3.6.2. Ускорено производство

3.6.3. Производство по общия ред

Срокове в производството

3.7. Право на жалба и ефективни средства за защита

3.8. Последващи молби

 

 1. Видове закрила и критерии за предоставянето й

4.1. Убежище

4.2. Бежански статут

 • Въпросът за статута по мандата на ВКБООН
 • Въпросът за лицата без гражданство

4.3. Субсидиарна закрила. Други видове „допълнителна“закрила

4.4. Временна закрила

 

 1. Съдържание на закрилата: права и задължения. Интеграция

5.1. Права, свободи и грижи. Цялост на семейството. Натурализация.

 • Разлики в съдържанието на закрилата при различните видове статут

5.2. Задължения

5.3. Интеграцията – предпоставки и значение

 

 1. Уязвими групи лица

Понятие.

6.1. Приемане: изисквания за условията на приемане, идентификация, специални гаранции при задържане

6.2. Процедура: идентификация, специални процесуални гаранции

6.3. Деца (придружени и непридружени)

6.3.1. Общ преглед и основни принципи.Оценка на най-добрия интерес на детето

6.3.2. Условия на приемане. Въпросът за задържането.

6.3.3. Процедура:тежест на доказване, особености  при оценка на достоверността, информация за страната на произход, оценка на възрастта, интервюиране, представителство, правна помощ

6.3.4. Оценка на молби от деца и анализ на дефиницията на бежанец по отношение на деца

6.4. Жени

6.4.1. Условия на приемане

6.4.2. Процедура: оценка на достоверността, информация за страната на произход, интервюиране

6.4.3. Преследване, свързано с пола, и дефиниция на понятието бежанец

6.5. ЛГБТИ

6.5.1. Процедура: оценка на достоверността, информация за страната на произход, интервюиране

6.5.2. Молби, основани на сексуална ориентация и полова идентичност  и дефиниция на понятието бежанец

 1. 6. Жертви на изтезание и насилие

6.6.1. Условия на приемане

6.6.2. Процедура: оценка на достоверността, експертиза, информация за страната на произход, интервюиране

6.7. Лица с увреждания

6.7.1. Условия на приемане

6.7.2. Процедура:тежест на доказване, оценка на достоверността, интервюиране

6.8. Жертви на трафик

Защитата на жертвите на трафик на хора

 

 1. Прекратяващи и изключващи клаузи. Националната сигурност и принципът за забрана на връщане.

7.1. Изключване

7.1.1. Изключване от бежански статут

7.1.2. Изключване от субсидиарна закрила

7.2. Прекратяване или отказ за подновяване

7.2.1. Прекратяване на бежански статут

7.2.2. Прекратяване на субсидиарна закрила

7.3. Отнемане

7.4. Абсолютният характер на забраната за връщане и националната сигурност

 • Стандарти и процедури за връщане

 

Въпроси за дискусия:

 1. Законосъобразно ли е отказване на чужденец на достъп до процедурата по разглеждане на молбата му за международна закрила поради съображения, свързани с националната сигурност? С какви (ефективни) средства за защита разполага лицето в този случай?
 2. Законосъобразно ли е прекъсването (посредством издаване на заповеди за експулсиране и имиграционно задържане) на процедурата по разглеждане на молбата за международна закрила поради съображения, свързани с националната сигурност? С какви (ефективни) средства за защита разполага лицето в този случай?
 3. Законосъобразно ли е имиграционното задържане и експулсирането на чужденец с предоставен статут на международна закрила (без този статут да е бил отнет) поради съображения, свързани с националната сигурност? С какви (ефективни) средства за защита разполага лицето в този случай?
 4. Какви са законосъобразните начини на действие на властите в гореописаните случаи при наличие на данни, че чужденецът представлява заплаха за националната сигурност?

 

Практически упражнения:

Казуси и видео от обучението по бежанско право за адвокати

Казуси и видео от обучението по бежанско право за служители на публичната администрация

Казуси и видео от обучението по бежанско право за НПО и доброволци

Материали от семинара по бежанско право за магистрати