СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: ГЛАВА 7 – БИБЛИОГРАФИЯ

Автор: Валерия Иларева

Редактор: Валерия Иларева

На български език

 

Служба на ВКБООН, Наръчник и насоки за процедури и критерии за определяне статут на бежанец съгласно Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статут на бежанците от 1967 г, издаден от преработено издание, декември 2011г.

Агенция на Европейския съюз за основните права, Съвет на Европа, Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията, 2014 г.,

Иларева, Валерия, Миграционният контрол и правото на семеен живот, сп. Социологически проблеми, бр.1-2. 2012, Българска академия на науките

Комитета на министрите на Съвета на Европа, Препоръка 1237/1994 относно положението на лицата, търсещи убежище, чиито молби са получили отрицателен отговор, 12 април 1994г.

Бележка на автора: Препоръката се отнася до лицата, търсещи убежище, чиито молби са получили отрицателен отговор и включва препоръки като създаване на справедливи и ефективни процедури за предоставяне на убежище в сътрудничество със Службата на ВКБООН, специално внимание и защита на непридружени малолетни и непълнолетни лица, предприемане на практически стъпки за ограничаване на незаконната и неправомерната експлоатация на лица, търсещи убежище, чиито молби за убежище са били отхвърлени и други. Точка 8, “iii” предвижда да се проучат възможностите за хармонизиране на условията, при които на тези лица, които не отговарят на критериите за даване на статут на бежанец, може все пак да им бъде разрешено пребиваване по хуманитарни причини.

Комитета на министрите на Съвета на Европа, Препоръка 98/13 за правото на лицата, търсещи убежище, чиито молби са получили отрицателен отговор, на ефективна мярка срещу решения за експулсиране по смисъла на член 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, 18 септември 1998г.

Бележка на автора: Препоръката се отнася до гарантирането в националната практика и законодателство на ефективно средство за защита пред националните власти на всяко лице, търсещо убежище, чиято молба за статут на бежанец е отхвърлена и което подлежи на експулсиране в страна, за която това лице представя приемливо твърдение, че той или тя ще бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне. Определени са и условията, при които това средство за защита се счита за ефективно.

Комитет за правата на човека на ООН, Общ коментар №35 относно член 9 от МПГПП, 16 декември 2014 година

Савова, Илиана, Наръчник за процедурите по убежище и закрила в България, ВКБООН, 2014,

Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 08.03.2011г.

На английски език

 1. Zimmermann, P Wennholz, ‘Article 1 F’, in A. Zimmerman (ed.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol: A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 579–610.

Committee of Ministers of the Council of Europe, ‘Recommendation R (2005) 6 to Member States on Exclusion from Refugee Status in the Context of Art. 1F of the Convention Related to the Status of Refugees’, 23 March 2005

Бележка на автора: Препоръка R (2005) 6 съдържа принципи, които се препоръчва да бъдат взети предвид от държавите-членки при прилагането на член 1F от Конвенцията за статута на бежанците. Определя се кога не се изисква вина в наказателно правния смисъл, кога едно престъпление следва да се счита за неполитическо, разглеждат се и процедурните аспекти във връзка с чл. 1 F от Женевската конвенция за статута на бежанците.

 1. Milner, ‘Exemption from Cessation of Refugee Status in the Second Sentenceof Art. 1C(5)/(6) of the 1951 Refugee Convention’, International Journal of Refugee Law, vol. 16, no. 1 (2004), pp. 91–107.

European Council on Refugees and Exiles, ‘Position on Exclusion from Refugee Status, March 2004, International Journal of Refugee Law, vol. 16, no. 2 (2004), pp. 257–285.

ECRE Information Note on the Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011

Emma Irving  ‘Protecting Witnesses at the International Criminal Court from Refoulement’, Journal of International Criminal Justice 12 (2014), 1141 – 1160

 1. Guild and M. Garlick, ‘Refugee Protection, Counter-Terrorism and Exclusion in the European Union’, in Refugee Survey Quarterly, vol. 29, no. 4 (2010), p. 63–82

Geoff Gilbert and Anna Magdalena Rusch,  ‘Jurisdictional Competence Through Protection To What Extent Can States Prosecute the Prior Crimes of Those toWhom They Have Extended Refuge?, Journal of International Criminal Justice 12 (2014), 1093 – 1114

 1. Gilbert, ‘Current Issues in the Application of the Exclusion Clauses’, in E. Feller, V. Türk, and F. Nicholson (eds), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 425–478.
 1. Goodwin-Gill and J. McAdam, The Refugee in International Law (Oxford: Oxford University Press, 2007), pp. 421–446. [G. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (Oxford: Oxford University Press, 1996), pp. 205–229].

Ilareva, Valeria, Undocumented Immigrants and Their Access to Fundamental Human Rights, Schlolars’ Press, 2013

 1. Fitzpatrick and R. Bonoan, ‘Cessation of Refugee Protection’, in E. Feller, V. Turk, and F. Nicholson (eds), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 491–544.
 1. Hathaway, The Law of Refugee Status (Toronto: Butterworths, 1991), pp.91–114.
 1. Hathaway, The Law of Refugee Status (Toronto: Butterworths, 1991), pp. 191–205, 209–211.
 1. Hathaway, ‘Framing Refugee Protection in the New World Disorder’, Cornell International Law Journal, vol. 34, no. 2 (2001), pp. 257–320.

J Hathaway and M Foster, The Law of Refugee Status (Cambridge University Press, 2014)

 1. Pirjola, ‘European Asylum Policy – Inclusions and Exclusions under the Surface of Universal Human Rights Language’, European Journal of Migration and Law, vol. 11, no. 4 (2009), pp. 347–366

Livio Zilli, ‘The Correct Place of International Criminal Law in International Refugee Law-making’, Journal of International Criminal Justice 12 (2014), 1217 – 1231

Mathias Holvoet, ‘Harmonizing Exclusion under the Refugee Convention by Reference to the Evidentiary Standards of International Criminal Law’,  Journal of International Criminal Justice 12 (2014), 1039 – 1056

Maarten P. Bolhuis, Louis P. Middelkoop and Joris vanWijk, ‘Refugee Exclusion and Extradition in the Netherlands’ , Journal of International Criminal Justice 12, 2 (2014), 1115 – 1139

 1. Gallagher, ‘Soldier Bad Boy: Child Soldiers, Culture and Bars to Asylum’, International Journal of Refugee Law, vol. 13, no. 3 (2001), pp. 310–353.
 1. Gottwald, ‘Asylum Claims and Drug Offences: The Seriousness Threshold of Art. 1F(b) and the UN Drug Conventions’, International Journal of Refugee Law, vol. 18, no. 1 (2006), pp. 81–117.
 1. O’Sullivan, ‘Withdrawing Protection Under Article 1C(5) of the 1951 Convention: Lessons from Australia’, International Journal of Refugee Law, vol. 20, no. 4 (2008), pp. 586–610.

Ned Djordjevic, ‘Exclusion under Article 1F(b) of the Refugee Convention, The Uncertain Concept of Internationally Serious Common Crimes’, Journal of International Criminal Justice 12 (2014), 1057- 1074

 1. Kapferer, ‘Article 14(2) of the Universal Declaration of Human Rights and Exclusion from International Refugee Protection’, Refugee Survey Quarterly, vol. 27, no. 3 (2008), pp. 53–75.
 1. Kneebone, M O’Sullivan, ‘Article 1C’, in A. Zimmerman (ed.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol: A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 483–535.

Sarah Singer, ‘Terrorism and Article 1F(c) of the Refugee Convention Exclusion from Refugee Status in the United Kingdom’, Journal of International Criminal Justice 12 (2014), 1075 – 1091

UNHCR, ‘Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)(2) and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees’, December 2009.

UNHCR, ‘Note on the Interpretation of Article 1E of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees’, March 2009/ Бележка на ВКБООН относно тълкуването на член 1E на Конвенция от 1951г. за бежанците – 2009

UNHCR Statement on Article 1F of the 1951 Convention, July 2009

UNHCR, ‘Guidelines on International Protection. Application of the Exclusion Clauses (Art. 1 F of the 1951 Convention)’, September 2003

UNHCR, ‘Note on the Applicability of Art. 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees ro Palestinian Refugees’, October 2002

UNHCR EXCOM, ‘Cessation of Status’, Conclusion No. 69 (XLIII), 1992

UNHCR, ‘Statement on the “Ceased Circumstances” Clause of the EC Qualification Directive’, 2008, pp. 5–8.

UNHCR, ‘The Cessation Clauses: Guidelines on their Application’, 1999.

UNHCR, ‘Note on Cessation Clauses’, 30 May 1997.

UNHCR, ‘Guidelines on International Protection: Cessation of Refugee Status under Art. 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees’, February 2003.

UNHCR, ‘Summary Conclusions: Cessation of Refugee Status, Expert Roundtable, Lisbon’, May 2001

UNHCR, ‘Note on the Cancellation of Refugee Status’, November 2004

Ilareva, Valeria, Undocumented Immigrants and Their Access to Fundamental Human Rights, Scholars’ Press, 2013

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.