ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

В сила от 01.11.1998 г.

Приет с ПМС № 243 от 05.11.1998 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.38 от 23 Април 1999г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г., доп. ДВ. бр.112 от 23 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г., попр. ДВ. бр.100 от 8 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.26 от 12 Март 2002г., доп. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.81 от 23 Август 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 4 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г.

Глава първа.
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (ЗАГЛ. ОТМ. – ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)

Чл. 1. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 2. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 3. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 4. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 5. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 6. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 7. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Глава втора.
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който се извършва и социалната анкета.

Чл. 9. (1) Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.

(2) Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.) Диференцираният минимален доход се определя, както следва:

 1. за лица над 75 години, живеещи сами – 165 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД);
 2. за лица над 65 години, живеещи сами – 140 на сто от ГМД;
 3. за лица над 65 години – 100 на сто от ГМД;
 4. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 66 на сто от ГМД;
 5. за лице до 65 години, живеещо само – 73 на сто от ГМД;
 6. за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – 100 на сто от ГМД;
 7. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – 125 на сто от ГМД;
 8. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) за дете:

а) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст – 91 на сто от ГМД;

б) от 7 до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец – 30 на сто от ГМД;

в) от 7 до 16-годишна възраст, което не учи – 20 на сто от ГМД;

г) (нова – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) в случаите, когато не е представена служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция – 30 на сто от ГМД;

 1. за дете-сирак; за дете, настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето; за дете с трайно увреждане – 100 на сто от ГМД;
 2. за родител, отглеждащ сам дете/деца:

а) до 3-годишна възраст – 120 на сто от ГМД;

б) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20 години – 100 на сто от ГМД;

 1. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 100 на сто от ГМД.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) При наличие на повече от едно основание по ал. 3 се прилага по-високият размер, с изключение на случаите по т. 8.

(5) Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на лицата или семействата от предходния месец.

(6) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени независимо за кой период се отнасят.

(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) За установяване на обстоятелствата по ал. 3, т. 8, букви “а”, “б” и “г” дирекциите “Социално подпомагане” ползват информацията, получена на основание чл. 17, ал. 3, т. 4 и 12, ал. 4 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г. и бр. 71 от 2006 г.).

(8) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При определяне на диференцирания минимален доход за деца с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут се прилага разпоредбата на ал. 3, т. 8, както следва:

 1. за периода на включване в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България – буква “а”;
 2. след приключване на участието в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България и за деца, които не са били включени в нея – букви “а”, “б” и “в” съобразно учебната заетост.

Чл. 10. (1) Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:

 1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:

а) за едно лице – едностайно;

б) за двучленно и тричленно семейство – двустайно;

в) за четиричленно семейство – тристайно;

г) за петчленно и по-голямо семейство – четиристайно;

д) за всяко съжителстващо лице – една стая;

 1. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 2. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
 3. (доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, с изключение на случаите по т. 1, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
 4. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 5. (доп. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

6а. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;

 1. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) безработните лица да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” най-малко 6 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Изискванията на ал. 1, т. 1 не се отнасят за обитателите на собствено жилище, когато е единствено и в което живее лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто или тежко болен член на семейството, както и когато жилището не е и не може да бъде източник на допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо състояние, здравни, хигиенни, социални или други причини.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Не се изисква регистрация по ал. 1, т. 7 в дирекциите “Бюра по труда” за отпускане на месечни помощи на:

 1. родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
 2. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) човек с увреждане с трайно намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане 50 на сто или над 50 на сто;
 3. лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;
 4. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) лица с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи;
 5. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лица над 18-годишна възраст, които се обучават в дневна форма на обучение в училищата от системата на народната просвета и в средните специални училища;
 6. (нова – ДВ, бр. 46 от 2002 г.) бременни жени след третия месец на бременността.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лицата, които са се регистрирали в дирекциите “Бюра по труда” в едномесечен срок от:

 1. изтичането на срока за отглеждане на дете до 3-годишна възраст;
 2. навършването на 16-годишна възраст, ако не учат;
 3. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.)
 4. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) приключването на работа по програми или мерки за заетост или на сезонна работа, както и по национални програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;
 5. освобождаването от местата за изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода”;
 6. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) завършването на социално учебно-професионално заведение или специални училища;
 7. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.)
 8. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)
 9. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) отпадането на условията по ал. 3, т. 3.

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лицата – жертви на трафик, които са се регистрирали в дирекциите “Бюро по труда” в 3-месечен срок от завръщането им в страната, от прекратяването на престоя им в приютите за временно настаняване или след окончателното приключване на наказателното производство за лицата по чл. 25, т. 1 от Закона за борба с трафика на хора и не са отказали съдействие на българските компетентни власти за изясняване на обстоятелствата по въвличането им в трафик на хора.

(6) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които са се регистрирали в дирекциите “Бюро по труда” в 3-месечен срок от връчването на решението за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут.

(7) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за майки, чиито деца са починали, преди да навършат 3-годишна възраст, и които са се регистрирали в дирекциите “Бюро по труда” в 3-месечен срок от настъпване на събитието.

(8) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лица, които са се регистрирали в дирекциите “Бюро по труда” в 3-месечен срок от изтичането на срока на експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с което е определена 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност.

(9) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) За периода от регистрирането до шестия месец на непрекъсната регистрация в дирекция “Бюро по труда” при определяне на диференцирания минимален доход за отпускане на месечна помощ за безработното лице не се определя процент по чл. 9, ал. 3.

(10) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) В случаите, когато безработен член на семейството няма или отказва регистрация в дирекция “Бюро по труда”, месечна помощ се отпуска само след преценка на обективната обстановка, извършена от комисия от двама социални работници, като в социалния доклад се описват изчерпателно причините за неизпълнението на разпоредбата на ал. 1, т. 7.

(11) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Разпоредбата на ал. 1, т. 6 не се прилага в случаите, когато:

 1. в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания;
 2. общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период.

Чл. 11. Месечна помощ по чл. 9 нямат право да получават:

 1. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., доп. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) пълнолетните лица до 30-годишна възраст, съжителстващи с родителите си, на които доходите на член от семейството надвишават трикратния размер на гарантирания минимален доход, освен в случаите, когато тези лица и/или единия или и двамата родители са хора с трайни увреждания;
 2. лицата, чиито близки са задължени по закон да ги издържат;
 3. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лицата, настанени за повече от 30 дни в лечебни, социални,учебни и военни заведения;
 4. (доп. – ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) учащите се във висшите училища, както и учениците от частните училища, с изключение на учащите се – хора с увреждания, бременните жени и родителите, полагащи грижи за дете до 3-годишна възраст или дете с увреждане, учащи се във висшите училища;
 5. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лица, санкционирани по установения ред за укрити доходи, за което има влязъл в сила акт и ако от влизането му в сила не е изтекъл срок 3 години;
 6. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) лица, които са отказали оземляване или обработване на предоставената им от държавния или общинския поземлен фонд земя за съответната година, с изключение на лицата с намалена работоспособност, установена от лекарска консултативна комисия (ЛКК) или от ТЕЛК/НЕЛК;
 7. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)

Чл. 12. (1) (Доп. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г.) Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности.

(2) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г.) Лицата по ал. 1 полагат общественополезен труд за срок 14 дни по 4 часа дневно.

(3) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) За периода по ал. 2 лицата, полагащи общественополезен труд, се застраховат със застраховка “Злополука” по реда на Кодекса за застраховането.

(4) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Застраховката по ал. 3 е за сметка на лицата, които възлагат полагането на общественополезния труд.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При отказ на лицата по ал. 1 за полагане на общественополезен труд месечната помощ се спира за срок два месеца считано от 1-во число на месеца, през който е направен отказът.

(6) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., предишна ал. 5, доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При повторен отказ за полагане на общественополезен труд, независимо кога е направен отказът месечната помощ на лицата по ал. 1 се прекратява за срок две години.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., доп. – ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Изискванията по ал. 1 – 6 не се прилагат по отношение на:

 1. лицата, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст:

а) майка или баща (осиновителка, осиновител);

б) родител, който отглежда сам детето си;

в) настойници;

 1. бременни жени след третия месец на бременността им;
 2. (доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност за повече от 20 дни в месеца, удостоверено с документ от компетентните органи;
 3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лицата, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
 4. лицата, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
 5. лицата с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи;
 6. (нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България;
 7. (нова – ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) лицата, сключили трудов договор по чл. 114а от Кодекса на труда за съответния месец.

Чл. 13. (Отм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.)

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно име и, чийто доход от предходния месец е до 250 на сто от диференцирания минимален доход, ако са:

 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център;
 2. самотни стари хора над 70-годишна възраст;
 3. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
 4. самотни родители.

(2) Помощта по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 16. (1) За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Еднократната помощ по ал. 1 до петкратния размер на гарантирания минимален доход се определя със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера на гарантирания минимален доход.

(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя от директора на дирекция “Социално подпомагане” в зависимост от разходите, необходими за закупуване на формуляри и заплащане на таксата за издаване на лична карта, за снимки и транспортни разходи.

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, могат да се отпускат еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за тях и техните придружители, когато те не са включени в стойността на отпусната сума за лечение.

(2) Помощта по ал. 1 се отпуска въз основа на молба-декларация от правоимащото лице или от негов законен представител, подадена преди началната дата за провеждане на лечението или в 14-дневен срок от завръщането му в страната.

(3) В зависимост от момента на подаване към молба-декларацията се прилагат:

 1. преди провеждане на лечението – копие от:

а) разрешение за лечение в чужбина, издадено от Министерството на здравеопазването;

б) потвърждение от лечебното заведение, което ще проведе лечението, в което да са указани срок и начална дата;

 1. след завръщане в страната:

а) документите по т. 1;

б) копие от епикриза от лечебното заведение, провело лечението;

в) оригинални разходооправдателни документи за извършени разходи за нощувка на правоимащото лице и придружителя му, когато има право на такъв.

(4) Размерът на помощта по ал. 1 се определя въз основа на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 50 от 2004 г.).

(5) Помощта по ал. 1 подлежи на отчитане в 14-дневен срок от завръщането на лицето в страната, като неусвоената сума се възстановява в дирекция “Социално подпомагане”.

(6) Помощта се отпуска независимо от помощта по чл. 16.

Чл. 18. (Отм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината – отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Правото по ал. 1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато пътуват с тях. За придружители се смятат и кучета, водачи на хора с увреждания, когато пътуват с тях.

Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Правото на безплатен транспорт по 19 се ползва срещу представено удостоверение, издадено от дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицата въз основа на молба, подадена от тях.

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) В случай че удостоверението бъде изгубено или унищожено, дирекция “Социално подпомагане” издава дубликат, като правото за съответната година се анулира.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Редът за предоставяне и разходване на средствата за безплатния транспорт се определя с наредба, издадена от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията.

Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2002 г., в сила от 01.03.2002 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Месечните, целевите и еднократните помощи по преценка на директора на дирекция “Социално подпомагане” се предоставят в натура и в случаите, когато:

 1. родителите не полагат грижи към децата си;
 2. паричната помощ не се използва по предназначението й.

(2) Помощта по ал. 1 може да се предостави чрез:

 1. частично или пълно заплащане на такси в детските заведения, поемане на разходите за храна в училищни столове и обществени трапезарии;
 2. закупуване на хранителни продукти, облекло, обувки, учебни пособия и др.;
 3. по друг начин, определен чрез социална анкета.

(3) (Нова – ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Месечната помощ, определена в натура, на лицата и семействата, отказали да я получат, се спира за съответния месец.

(4) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2002 г., в сила от 01.03.2002 г., отм. – ДВ, бр. 81 от 2002 г.).

Чл. 26. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Социалните помощи се отпускат въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение № 1, подадена от пълнолетно лице до дирекция “Социално подпомагане” и след представяне на лична карта или личен паспорт, на всеки член от семейството.

(2) За родители, ненавършили пълнолетие, молбата-декларация се подава от родителя, притежаващ документ за самоличност, или от законен техен представител.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Молбата за социална помощ се подава еднократно в рамките на една календарна година.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Към молбата-декларация се прилагат:

 1. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) документи за брутните доходи от:

а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;

б) извършване на услуги с личен труд;

в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

г) стипендии;

 1. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) оригинал на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) или медицински протокол на ЛКК.

(5) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) При подаване на молба-декларация за отпускане на социални помощи се представя за справка оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост, като след проверка на декларираните данни документът за собственост се връща на лицето.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна ал. 6 се отменя, предишна ал. 5 – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) При необходимост дирекциите “Социално подпомагане” могат да изискват и други документи.

(7) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) За лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които не разполагат с необходимите документи, удостоверяващи правото им на социално подпомагане, се представя удостоверение от Държавната агенция за бежанците, издадено на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) В срок до 20 дни от подаването на молбата-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад съгласно приложение № 2.

(2) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Социалната анкета се провежда в дома на лицето или семейството по постоянен адрес.

(3) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) В случай че поради отсъствие на лицето или семейството социалната анкета не може да бъде извършена, социалният работник оставя уведомление по образец съгласно приложение № 1а, в което се определя 3-дневен срок на лицето да се яви в дирекция “Социално подпомагане” за справка.

(4) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Ако в срока по ал. 3 лицето не се яви, се прави повторно посещение в дома и ако лицето или семейството отново не може да бъде намерено, се оставя второ уведомление с указан 3-дневен срок за явяване в дирекция “Социално подпомагане”.

(5) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Ако в срока по ал. 4 лицето не се яви за справка в дирекция “Социално подпомагане”, социалният работник прави мотивирано предложение за отказ поради невъзможност за извършване на социална анкета.

(6) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка, както и преценка на необходимостта от ползване на социални услуги.

(7) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, за нейния вид и размер, както и препоръка за насочване към ползване на социални услуги и стартиране на процедура по чл. 40, ал. 4.

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед съгласно приложение № 3.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) В 14-дневен срок от издаването на заповедта заинтересуваното лице се уведомява писмено.

Чл. 29. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Дирекция “Социално подпомагане” може да предоставя обобщена информация за лицата и семействата, придобили право на социално подпомагане, при отправено искане за достъп до такава информация по реда на Закона за достъп до обществената информация.

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Месечните помощи се отпускат от първо число на месеца на подаването на молбата и се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта, в рамките на бюджетната година с изключение на помощите за декември, които се изплащат най-късно до 31 януари на следващата година.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Изплащането на помощите може да се извършва по касов и безкасов път.

Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Месечните помощи се изменят, спират, възобновяват и прекратяват със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” или на упълномощено от него длъжностно лице.

(2) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Месечните помощи се прекратяват:

 1. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) от 1-во число на месеца, през който безработното лице е отказало да полага общественополезен труд по чл. 12, ал. 6;
 2. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
 3. от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

(4) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При настъпване на промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната месечна социална помощ, подпомаганото лице е длъжно в едномесечен срок да уведоми писмено съответната дирекция “Социално подпомагане” за всички настъпили промени, като попълва декларация по образец съгласно приложение № 1б.

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Всяка промяна в обстоятелствата, във връзка с която месечната помощ се изменя, спира или възобновява, се отразява в допълнителен анкетен лист на лицето или семейството съгласно приложение № 7.

Чл. 33. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 33а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” или на упълномощено от него длъжностно лице се лишават от социални помощи лицата по чл. 14, ал. 5 и 6 и чл. 15, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.

Чл. 34. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Дирекциите “Социално подпомагане” водят задължителна документация за отпуснатите помощи, чийто срок за съхранение е 5 години, считано от месеца на прекратяването им.

Чл. 35. (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 35а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Директорът на дирекция “Социално подпомагане” в 7-дневен срок от получаване на писмен сигнал издава заповед за извършване на проверка за установяване на недобросъвестно получени социални помощи по чл. 14а от Закона за социално подпомагане.

(2) Длъжностното лице, извършило проверката по ал. 1, съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, като единият се връчва на проверяваното лице в 7-дневен срок.

(3) В 3-дневен срок от връчването на констативния протокол по ал. 2 проверяваното лице може да представи писмени възражения пред директора на дирекция “Социално подпомагане”.

Глава трета.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Социални услуги, които се предоставят в общността, са:

 1. личен асистент;
 2. социален асистент;
 3. домашен помощник;
 4. домашен социален патронаж;
 5. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) дневен център:

а) дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания;

б) дневен център за възрастни хора с увреждания – седмична грижа;

в) дневен център за деца с увреждания – седмична грижа;

г) дневен център за стари хора;

 1. център за социална рехабилитация и интеграция;
 2. социална услуга – резидентен тип:

а) (изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) център за настаняване от семеен тип:

аа) център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания;

бб) център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания;

вв) център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства или деменция;

гг) център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания;

дд) център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост;

ее) център за настаняване от семеен тип за стари хора;

б) център за временно настаняване;

в) кризисен център;

г) преходно жилище;

д) (изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) защитено жилище:

аа) защитено жилище за хора с психични разстройства;

бб) защитено жилище за хора с умствена изостаналост;

вв) защитено жилище за хора с физически увреждания;

е) наблюдавано жилище;

ж) приют;

 1. социален учебно-професионален център;
 2. звено “Майка и бебе”;
 3. център за обществена подкрепа;
 4. център за работа с деца на улицата;
 5. приемна грижа;
 6. обществени трапезарии.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:

 1. домове за деца:

а) дом за деца, лишени от родителска грижа;

б) дом за деца с физически увреждания;

в) дом за деца с умствена изостаналост;

 1. домове за възрастни хора с увреждания:

а) дом за възрастни хора с умствена изостаналост;

б) дом за възрастни хора с психични разстройства;

в) дом за възрастни хора с физически увреждания;

г) дом за възрастни хора със сетивни нарушения;

д) дом за възрастни хора с деменция;

 1. домове за стари хора.

(4) Социални услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността.

(5) При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат да се разкриват и други видове социални услуги.

(6) Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.

(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане утвърждава методики и/или указания за работа по предоставяне на социални услуги.

Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) Областният управител организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) При разработването на стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво областният управител осигурява участието на представители на: всяка община на територията на областта, регионалната дирекция за социално подпомагане, регионалния инспекторат по образованието, регионалната здравна инспекция, регионалната служба по заетостта, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалните услуги, и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.

(3) Анализът по ал. 1 се разработва от съответните общини с участието на дирекциите “Социално подпомагане” и обществените съвети по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(4) Стратегията по ал. 1 обхваща 5-годишен период и включва:

 1. анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно равнище по следните показатели:
 2. a) видове социални услуги;

б) качество на социалните услуги;

в) целеви групи;

г) възможност на общините за финансиране на социални услуги;

д) капацитет за предоставяне на социални услуги;

е) взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други;

ж) достъпност и устойчивост на социалните услуги;

з) участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги;

и) други важни за развитието на социалните услуги фактори;

 1. описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на социалните услуги;
 2. вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити;
 3. ресурсно обезпечаване;
 4. резултати и индикатори за изпълнение;
 5. механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;
 6. механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;
 7. отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.

(5) Областният управител утвърждава стратегията по ал. 1 след съгласуване с областните съвети за развитие и с регионалните дирекции за социално подпомагане.

Чл. 36б. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) Въз основа на утвърдената по реда на чл. 36а, ал. 5 стратегия кметът на общината организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на общинско равнище, която се приема от общинския съвет.

(2) При разработването на стратегията по ал. 1 кметът на общината осигурява участието на представители на дирекция “Социално подпомагане”, обществените съвети по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.

(3) Стратегията по ал. 1 обхваща 5-годишен период и включва:

 1. анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище по следните показатели:

а) видове социални услуги;

б) качество на социалните услуги;

в) целеви групи;

г) възможност на общината за финансиране на социални услуги;

д) капацитет за предоставяне на социални услуги;

е) взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други;

ж) достъпност и устойчивост на социалните услуги;

з) участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги;

и) други важни за развитието на социалните услуги фактори;

 1. описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на социалните услуги;
 2. вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити;
 3. ресурсно обезпечаване;
 4. резултати и индикатори за изпълнение;
 5. механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;
 6. механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;
 7. отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.

(4) За изпълнение на стратегията по ал. 1 по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция “Социално подпомагане” и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане общинският съвет ежегодно до 30 април приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, който съдържа:

 1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;
 2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;
 3. източници на финансиране на социалните услуги;
 4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;
 5. други дейности за развитие на социалните услуги.

(5) Планът по ал. 4 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.

Чл. 36в. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., предишен чл. 36а – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) По предложение на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава:

 1. откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата дейности и отговарят на стандартите и критериите за социални услуги;
 2. закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности.

(2) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Предложението по ал. 1 задължително следва да бъде в съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги на съответната община.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Към предложението по ал. 1 се прилагат следните документи:

 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) мотивирано решение на общинския съвет за откриване, закриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалната услуга, в което задължително се посочват капацитетът на социалната услуга и датата на влизане в сила на решението;
 2. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) документи, удостоверяващи право на собственост или основание за ползване на съответната материална база, както и възможността да бъде експлоатирана съобразно вида на социалната услуга.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) При констатирано нарушение на критериите и стандартите за социални услуги изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава закриване, промяна на вида и/или капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата дейности, по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Когато предложението по ал. 3 е за закриване на социални услуги за деца, задължително се изисква и становище на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

(6) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) При констатирано незапълване на определения капацитет на социална услуга, когато е делегирана от държавата дейност, за период повече от 6 месеца изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава промяна на капацитета й по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.

(7) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложенията по ал. 1, 3 или 6 изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане със заповед разрешава или отказва откриването, закриването, промяната на вида и/или капацитета на социалните услуги.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 36г. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишен чл. 36б. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) В едномесечен срок от датата на откриване или закриване на социални услуги, които не са делегирани от държавата дейности, кметовете на общини или органите на управление на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, предоставящи услугите, са длъжни писмено да уведомят Агенцията за социално подпомагане за вида и капацитета на услугите.

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Кметът на общината може да възлага управлението на социалните услуги след провеждане на конкурс.

(2) Конкурсът по ал. 1 се открива със заповед на кмета на общината, в която се определят:

 1. условията за участие и изискванията към кандидатите;
 2. характеристиките и спецификата на предоставяните социални услуги;
 3. финансирането и начинът на предоставяне на средствата;
 4. документите за участие;
 5. датата, часът и начинът на провеждане на конкурса;
 6. крайният срок и мястото за подаване на документите;
 7. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;
 8. начинът на оценяване;
 9. други специфични условия.

(3) В конкурсите по ал. 1 могат да участват доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 38. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Обявлението за провеждане на конкурса по чл. 37, ал. 1 се публикува поне в един национален и един местен всекидневник най-малко 45 дни преди датата на провеждането на конкурса.

(2) Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед от кмета на общината.

(3) В комисията по ал. 2 се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане.

(4) В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии:

 1. съответствие на кандидата на предварително обявените условия;
 2. опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация;
 3. работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите;
 4. финансова стабилност на кандидата;
 5. представена от кандидата програма за развитие на социалните услуги;
 6. други изисквания.

(5) Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Въз основа на протокола по чл. 38, ал. 5 кметът на общината в 3-дневен срок издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

(2) Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.

Чл. 39а. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Въз основа на заповедта по чл. 39, ал. 1 кметът на общината и кандидатът, класиран на първо място, сключват договор, с който се уреждат:

 1. предметът на договора – вид и обем на предлаганите социални услуги;
 2. цената на договора;
 3. гаранциите за използването на предоставените бюджетни средства;
 4. правата и задълженията на страните;
 5. срокът на договора;
 6. санкции при неизпълнение.

(2) Договор по ал. 1 може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

(3) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Копие от договора по ал. 1 се предоставя на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмена молба по настоящия си адрес съответно до:

 1. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) директора на дирекция “Социално подпомагане” – за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности, съгласно приложение № 9;
 2. кмета на общината – за социалните услуги, които са общинска дейност;
 3. органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е физическо лице, регистрирано по Търговския закон, или юридическо лице.

(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат:

 1. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) документ за самоличност (за справка);
 2. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
 3. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива.

(3) При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Въз основа на подадената молба и приложените документи, както и в случаите по чл. 27, ал. 7 органът по ал. 1, т. 1 – 3 в 20-дневен срок извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги съгласно приложение № 10, която се отразява в доклад-предложение по образец съгласно приложение № 8. В случаите по чл. 27, ал. 7 лицето подава молба след извършване на социалната оценка.

(5) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Лице, пострадало от домашно насилие, което отправи молба за настаняване в “кризисен център”, се настанява незабавно независимо от постоянния му адрес. Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с него.

(6) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Когато лицето, пострадало от домашно насилие, е бременна жена или майка на дете, ненавършило 3 години, и е в риск да изостави детето си, тя се настанява незабавно заедно с детето. В случай че майката е придружена от друго свое дете – навършило 3 години, то също се настанява заедно с нея.

(7) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Когато настаняването на лицата по ал. 5 и 6 се извършва от доставчик на социалната услуга по ал. 1, т. 3, той уведомява незабавно дирекция “Социално подпомагане”.

(8) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) При непосредствена опасност за живота на лицата, настанени по реда на ал. 5 и 6, и на техните деца доставчикът на социалната услуга уведомява органите на Министерството на вътрешните работи по местонахождение на кризисния център или на звено “Майка и бебе”.

Чл. 40а. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейности, се извършват със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” съгласно приложение № 11 или приложение № 12, издадена въз основа на доклада по чл. 40, ал. 4.

(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Заповедта по ал. 1 се съобщава писмено на лицето в 14-дневен срок след издаването й.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността, когато са общинска дейност, се извършват със заповед на кмета на съответната община или на упълномощено от него длъжностно лице.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността на деца до 18-годишна възраст се извършват по реда на Закона за закрила на детето.

Чл. 40б. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Отказът на органите по чл. 40а за настаняване в специализирана институция или за предоставяне на социални услуги в общността се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 40в. (1) (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишен текст на чл. 40в – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на потенциалните потребители проект на договор за предоставяне на социални услуги и писмена информация относно:

 1. описание на социалните услуги, които се предоставят;
 2. опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала;
 3. условията и правилата за ползване на услугите;
 4. процедурата за подаване на жалби.

(2) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Доставчикът на социални услуги сключва договор за предоставяне на услуги с потребителя и/или с негов законен представител. В договора се включват задължително:

 1. правата и задълженията на страните по договора;
 2. описание на дейностите;
 3. размерът на таксата за социалните услуги – предмет на договора;
 4. срок на договора;
 5. условия и начин на прекратяване на договора.

Чл. 40г. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Доставчиците на социални услуги изготвят индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.

(2) Планът по ал. 1 включва дейности по задоволяване на:

 1. ежедневни потребности;
 2. здравни потребности;
 3. образователни потребности;
 4. рехабилитационни потребности;
 5. потребности в свободното време;
 6. потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.

(3) В индивидуалния план на потребителя на социални услуги в специализираните институции се включват мерки за извеждане от тях и за социално включване.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) За задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва:

 1. медицинска история;
 2. необходими превантивни мерки;
 3. наличие на алергии;
 4. потребности от зъболечение;
 5. потребности от лечение или оздравителни програми;
 6. имунизации и наблюдение;
 7. хранене и диети;
 8. рехабилитация;
 9. лична хигиена.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги оценяват изпълнението на плана по ал. 1 и при необходимост го актуализират на всеки 6 месеца.

(6) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При прекратяване предоставянето на краткосрочна социална услуга се оценява изпълнението на плана по ал. 1, за да се проследи дали са постигнати заложените в него цели, с оглед потребностите на потребителя, ефективността и ефикасността от ползването на услугата.

Чл. 40д. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Доставчикът на социални услуги води регистър на потребителите.

(2) Воденият регистър съдържа информация за:

 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) името, постоянния и/или настоящия адрес, датата на раждане и семейното положение на потребителите;
 2. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) акта за настаняване или за приемане в социалната услуга;
 3. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) името, постоянния и/или настоящия адрес и телефонния номер на настойник, попечител или близък роднина на потребителите;
 4. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) името, адреса и телефонния номер на личния лекар на потребителите;
 5. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) датата на настаняване/приемане;
 6. датата на напускане;
 7. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) датата, часа и причината за смъртта в случаите, в които потребител е починал в специализирана институция или на когото е предоставяна социална услуга в общността.

(3) Доставчикът води книга, прономерована, прошнурована и подпечатана с печата на специализираната институция, която съдържа:

 1. опис на паричните средства и материалните ценности, предоставени от настанените лица за съхраняване;
 2. датата, на която са депозирани парите или материалните ценности;
 3. датата, на която определена сума пари или материалните ценности са върнати на настанените лица или са били използвани от тяхно име, по тяхна молба, както и целта, за която са използвани;
 4. име и длъжност на лицето, отговорно за съхраняването на паричните средства и другите материални ценности.

(4) Настанените лица, предоставили за съхраняване парични средства и други материални ценности, подписват предавателно-приемателен протокол, копие от който им се връчва.

Чл. 40е. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, и социалните услуги в общността по чл. 36, ал. 2, т. 5, 7 – 9 трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за местоположение и материална база:

 1. достъпност, добре поддържана битова и околна среда;
 2. достатъчно спални помещения, помещения за социални контакти, помещения за хранене, санитарни помещения и други с улеснен достъп до тях;
 3. наличие на помощни средства за комуникация, на подходящи указателни табели за настанените лица със слухови, зрителни или други физически затруднения, както и на монтирани системи за повикване, снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал, навсякъде, където е необходимо;
 4. предоставяне за всяко настанено лице на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин съобразно установените потребности на лицето и неговия личен избор;
 5. осигурени отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация на помещенията, съобразно санитарните норми и изискванията за безопасност;
 6. спазване на санитарните и хигиенните норми за контрол върху разпространението на инфекции съобразно действащото законодателство.

Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за хранене:

 1. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) осигурен правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;
 2. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) осигурена качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;
 3. (доп. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) съответствие на помещенията, в които се съхраняват хранителни продукти, на изискванията, определени от специализираните контролни органи, с изключение на социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 7, букви “г”, “д” и “е”.

(2) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за здравни грижи:

 1. осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;
 2. осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства;
 3. определяне на служител с подходящо образование, отговорен за изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи.

(3) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за образователни услуги и информация:

 1. осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите;
 2. осигуряване на достъп до информация.

(4) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за организация на свободното време и личните контакти:

 1. осигурена възможност на потребителите на социални услуги самостоятелно да организират свободното си време;
 2. осигурена възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица;
 3. (доп. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) планиране и организиране на културни, спортни и други дейности и насърчаване на потребителите на социални услуги да участват в тях;
 4. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.)

(5) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за обслужващ персонал:

 1. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) съответствие на числеността на персонала с длъжностите по утвърдена от министъра на труда и социалната политика методика за предоставяне на социални услуги;
 2. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) периодична оценка на изпълнението на задачите от персонала, извършвана от работодателя, и отчитане на планираните дейности;
 3. осигуряване на възможности за повишаване квалификацията на персонала с оглед спецификата на работата с отделните групи потребители на социални услуги.

Чл. 41а. (Нов – ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) (1) В център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания могат да бъдат настанявани и деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи по реда на чл. 40а въз основа на специализирана експертна оценка на здравословното състояние и потребностите от постоянни медицински грижи, извършена от лечебно заведение за болнична помощ, определено със заповед на министъра на здравеопазването.

(2) Настаняване по ал. 1 се извършва, в случай че детето/младежът има тежък функционален дефицит на орган и/или система и са налице следните условия:

 1. в центъра е осигурена 24-часова непрекъсната грижа от медицинска сестра и е гарантирана 24-часова възможност за консултация с лекар, назначен в центъра или осигурен от лечебно заведение по ал. 1;
 2. решението на общинския съвет/заповедта за откриване на центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е/са съгласувани с министъра на здравеопазването и в тях изрично е посочено, че в центъра могат да се настаняват деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;
 3. центърът разполага с необходимото оборудване за обезпечаване на здравните потребности на децата/младежите с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

(3) Лечебните заведения по ал. 1 осъществяват следните дейности:

 1. специализирана експертна оценка на здравословното състояние и потребностите на деца/младежи с увреждания от постоянни медицински грижи, въз основа на която се извършва настаняване в център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания;
 2. периодична оценка, минимум веднъж седмично, на здравното състояние на настанените в център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания;
 3. участие в изготвянето и актуализирането на плановете за медицински грижи на настанените в център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания;
 4. консултиране на дирекция “Социално подпомагане” при разработването на индивидуалните планове за действие на настанените в център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания и на доставчика на социалната услуга при разработването на индивидуалните планове за грижи;
 5. предоставяне на предписания на работещите в център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания медицински сестри по отношение на медицинските и здравните дейности, необходими за настанените деца/младежи с увреждания, както и осигуряване на дежурства от медицински сестри, при необходимост;
 6. осъществяване на консултативна помощ, диагностика и лечение на настанените в център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания;
 7. хоспитализация на настанените в център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, при необходимост;
 8. съдействие за превеждане на настанените в център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания в лечебни заведения при необходимост от диагностика и лечение в структури с по-високо ниво на компетентност.

(4) Извършването на дейностите по ал. 3 се финансира от бюджета на Министерството на здравеопазването по критерии и ред, определени с методика на министъра на здравеопазването.

(5) Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, в които се отглеждат деца/младежи с потребност от постоянни медицински грижи, осигуряват постоянните медицински грижи при спазване на методика на министъра на здравеопазването. Методиката съдържа и изисквания за необходимото обзавеждане и оборудване за обезпечаване на потребностите на децата/младежите от постоянни медицински грижи.

(6) Контролът по спазването на методиката по ал. 5 се осъществява от регионалните здравни инспекции.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)

Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Агенцията за социално подпомагане води регистър на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, които могат да предоставят социални услуги.

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) За вписване в регистъра лицата по чл. 42 подават до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление по образец съгласно приложение № 5 и представят единен идентификационен код (ЕИК) на лицето, когато е търговец или кооперация, код БУЛСТАТ на юридическото лице, когато не е търговец.

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Лицата по чл. 42, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, подават до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление по образец съгласно приложение № 5, към което се прилагат решението за първоначална съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението, и карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

(3) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане прилагат към заявлението по ал. 1 легализиран превод на документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство.

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Лицата по чл. 42, които ще предоставят социални услуги за деца до 18-годишна възраст, прилагат към заявлението за вписване в регистъра и заверен препис от лицензията за това.

(5) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) За предоставянето на социални услуги, за които е необходим сграден фонд, той се удостоверява при подаване на заявлението по ал. 1 или в срок до 7 дни преди началото на предоставяне на социалната услуга със:

 1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
 2. разрешение за ползване на строеж от Дирекцията за национален строителен надзор;
 3. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) индивидуален регистрационен номер на обекта от регистъра на обектите с обществено предназначение съгласно Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2006 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 14 и 38 от 2011 г.).

(6) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При подаване на заявление за регистриране на нова социална услуга регистрираните доставчици на социални услуги предоставят удостоверение за актуално състояние или регистрация, издадени от компетентния орган не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.

(7) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Документите по ал. 1 – 6 могат да са в оригинал или нотариално заверени копия и се подават лично или по пощата с обратна разписка.

(8) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

 1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) данни за лицето – номер и партида на съдебната регистрация, номер на фирменото дело, име, седалище, единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, единен идентификационен код (ЕИК) на лицето, когато е търговец или кооперация, код БУЛСТАТ на юридическото лице, когато не е търговец, вид на лицето;
 2. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) данни за представителството на лицето по съдебна, съответно търговска регистрация – име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес;
 3. видове социални услуги, които ще се предоставят, и номер на лицензията, когато се предоставят услуги за деца;
 4. данни за извършени нарушения при предоставяне на социални услуги;
 5. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
 6. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;
 7. забележки по вписаните обстоятелства.

Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението издава удостоверение за регистрация съгласно приложение № 6 или прави мотивиран отказ за регистрация, като уведомява писмено лицето.

(2) При констатиране на пропуски в представените документи на лицето се дава 7-дневен срок за отстраняването им.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава в два екземпляра, като първият се предоставя на заявителя, или на упълномощено от него лице, а вторият остава в Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Регистрираните лица са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за социално подпомагане за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Регистрацията се заличава:

 1. по искане на регистрираното лице;
 2. при прекратяване на юридическото лице и при заличаване от търговския регистър на физическото лице, регистрирано по Търговския закон;
 3. при неспазване на установените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги – по предложение на компетентния орган след извършена от него проверка;
 4. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) при неосъществяване на дейност по предоставяне на социални услуги от регистрираното лице в продължение на две години;
 5. при неспазване на изискването по чл. 47 в продължение на една година;
 6. при отнемане или изтичане на лицензията за предоставяне на социални услуги за деца до 18-годишна възраст;
 7. (нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) в случай че удостоверението по чл. 44, ал. 1 не е получено в 3-месечен срок от издаването му.

(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Заличените от регистъра лица са длъжни да върнат в Агенцията за социално подпомагане удостоверението, издадено по реда на чл. 44, ал. 1.

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) До 31 май всяка година регистрираните лица представят в Агенцията за социално подпомагане отчет за дейността си, свързана с предоставяне на социални услуги.

Чл. 48. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 49. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 50. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 51. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Глава пета.
ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г.)

Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) За упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги с решение на общинския съвет се създава обществен съвет със следните функции:

 1. съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината;
 2. съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги;
 3. съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане;
 4. контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;
 5. изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.

(2) Общественият съвет се състои най-малко от 7 души, като в състава му се включват ръководители на социални услуги, представители на лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.

(3) Членовете на обществения съвет са длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за потребителите на социални услуги и подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна при осъществяването на тяхната дейност.

Чл. 53. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Обществените съвети имат право да изискват и да получават информация от дирекциите “Социално подпомагане” за дейността в областта на социалните помощи и социалните услуги.

Чл. 54. (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги обществените съвети уведомяват писмено председателя на общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 54а. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) С цел защита на интересите на потребителите на социални услуги и упражняване на обществен контрол могат да се създават съвети на потребителите на социални услуги, на техните настойници или попечители.

(2) Съветите по ал. 1 имат съвещателни функции при осъществяване на дейностите по предоставянето на социални услуги и следят за качеството им.

(3) При констатирани нарушения съветите по ал. 1 уведомяват писмено инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. (1) (Предишен текст на § 1 – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) По смисъла на правилника:
 1. (отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)
 2. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) “Семейството” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).
 3. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) “Самотен родител” е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие лица, в случай че продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.
 4. “Дете сирак” е ненавършило пълнолетие дете, на което единият или двамата родители са починали.
 5. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)
 6. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) “Безработни” са всички лица в трудоспособна възраст, които са регистрирани в дирекциите “Бюра по труда” и активно търсят работа.
 7. “Вещи за обичайно потребление” са земеделска земя, дребен земеделски инвентар, битови вещи, занаятчийски инструменти и селскостопански животни, когато доходите от тях служат за задоволяване на ежедневните жизнени потребности на лицата и семействата.
 8. “Неправителствени организации” са обществени, религиозни, политически и синдикални организации, сдружения и фондации.
 9. (доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) “Доходи” за отпускане на социални помощи по реда на този правилник са всички брутни приходи, произхождащи от:

а) трудова дейност;

б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;

г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност;

д) наем, рента и аренда;

е) авторски и лицензионни възнаграждения;

ж) дивиденти и доходи от дялово участие;

з) премии и награди от спортни състезания;

и) обезщетения и помощи;

к) пенсии;

л) стипендии;

м) месечни добавки за деца;

н) присъдени издръжки;

о) други.

 1. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Не се считат за доходи, при определяне размера на социалните помощи:

а) помощите, отпуснати по реда на правилника;

б) (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

в) (доп. – ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а от Закона за семейните помощи за деца;

г) хуманитарните помощи;

д) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;

е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;

ж) (отм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)

з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

и) (изм. – ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето й;

к) (нова – ДВ, бр. 98 от 2000 г., в сила от 1 ноември 2000 г., отм. – ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.);

л) (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) трудовото възнаграждение, получено за последния месец от участие в Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”;

м) (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) стипендиите, получени от различни източници на финансиране във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 6 и чл. 43, ал. 1 от Закона за народната просвета, по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”;

н) (нова – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) месечната добавка за социална интеграция по смисъла на чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

о) (нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)

п) (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;

р) (нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) помощите, получени по Националната програма за интеграция на чужденците в Република България;

с) (нова – ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) трудовото възнаграждение, получено по реда на чл. 114а от Кодекса на труда и свързаните с него плащания.

 1. (нова – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) “Специални училища” са училищата по чл. 68 – 73 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1999 г. и бр. 53 от 2001 г.);
 2. (нова – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) “Нетрудоспособна възраст” е възрастта под 16 години и над определената в чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 3. (нова – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) “Дете с трайно увреждане” е дете на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или дете на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност.
 4. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) “Програми и мерки за заетост” са програми и мерки, които се реализират на основание на Закона за насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта.
 5. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) “Доставчици на социални услуги” са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.
 6. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) “Потребители на социални услуги” са лицата и семействата, които ползват социални услуги в общността и в специализирани институции.

16а. (нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) “Социална услуга – резидентен тип” е форма на социална услуга за задоволяване на ежедневните потребности за ограничен брой лица – не повече от 15, които предоставят възможност за живеене в среда, близка до семейната.

 1. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) “Личен асистент” е лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.
 2. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) “Социален асистент” е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.
 3. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) “Домашен помощник” е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
 4. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) “Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.
 5. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) “Дневен център” е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.
 6. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) “Център за социална рехабилитация и интеграция” е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
 7. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) “Център за временно настаняване” е комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.
 8. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) “Приемна грижа” е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
 9. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Кризисен център” е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
 10. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Център за настаняване от семеен тип” е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15.
 11. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) “Защитени жилища” са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
 12. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) “Обществени трапезарии” са социални услуги, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.
 13. (нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) “Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
 14. (нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) “Звено “Майка и бебе” предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.
 15. (нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) “Център за работа с деца на улицата” е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
 16. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) “Преходни жилища” са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция.
 17. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) “Наблюдавани жилища” са форми на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция.
 18. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) “Социален учебно-професионален център” е комплекс от социални услуги, насочени към професионално обучение на:

а) лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 години;

б) деца в риск, навършили 16 години, по реда на чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г. и бр. 84 от 2007 г.).

 1. (нова – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Приют” е комплекс от социални услуги, предоставяни временно в срок до 3 месеца на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно консултиране.
 2. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 35 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Дом за деца, лишени от родителска грижа” е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.
 3. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 36 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Дом за деца с физически увреждания” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на деца с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 4. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 37 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Дом за деца с умствена изостаналост” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на деца с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 5. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 38 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрении и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 6. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 39 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Дом за възрастни хора с психични разстройства” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с психични разстройства, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 7. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 40 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Дом за възрастни хора с физически увреждания” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 8. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 41 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Дом за възрастни хора със сетивни нарушения” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица със сетивни нарушения, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 9. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 42 – ДВ, бр. 26 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) “Дом за възрастни хора с деменция” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция, установена с медицински протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 10. (нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 43 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Дом за стари хора” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 11. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна т. 29 – ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна т. 32 – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 44 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Дългосрочни услуги” са услугите, предоставяни за срок над 3 месеца.
 12. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна т. 30 – ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна т. 33 – ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 45 – ДВ, бр. 26 от 2009 г.) “Краткосрочни услуги” са услугите, предоставяни за срок до 3 месеца.
 13. (нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) “Кучета, водачи на хора с увреждания” са кучета, обучени в специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато обучение, отличителна служебна екипировка и знаци.

(2) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Съжителстващите на семейни начала лица се подпомагат като семейство.

 • 1а. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2013 г., в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) На учениците, настанени в домове за деца, по смисъла на чл. 36, ал. 3, т. 1, както и на децата, ползващи социална услуга – резидентен тип по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 7, букви “а”, “в” и “г”, от I до ХII клас включително или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за джобни разходи на месец се предоставят средства в размер, определен с решение на Министерския съвет за съответната година, които се изплащат по бюджетите на общините, на чиято територия се намират съответните услуги.

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 • 2. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Хората с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.
 • 3. Месечните целеви помощи за отопление за 1998 г. по молби, подадени в едномесечен срок от обнародването на правилника в “Държавен вестник”, се отпускат считано от 1 ноември 1998 г.
 • 4. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) За българските граждани на възраст над 70 години, които не са подменили документите си за самоличност, адресната регистрация се смята за постоянен адрес.
 • 5. (Предишен § 4 – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Правилникът се приема на основание § 3 от заключителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.
 • 6. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2000 г., в сила от 1 ноември 2000 г., предишен § 5 – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Изпълнението на правилника се възлага на министъра на труда и социалната политика.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 5 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2001 Г.)

 • 23. Необходимите средства за изплащане на целевата помощ за отопление за ноември 2001 г. се осигуряват от министъра на финансите по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет, а при наличие на условия – и по реда на чл. 35, ал. 2 от същия закон.
 • 24. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2001 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 118 ОТ 2002 Г.)

 • 3. Коефициентите, определени с § 1, т. 2 за допълнение на чл. 9, ал. 3 с т. 13 – 17, не се прилагат при определяне правото на лицата на месечна целева помощ за отопление по чл. 15 за отоплителен сезон 2002 – 2003 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 18 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)

 • 37. Навсякъде думите “Общинските служби за социално подпомагане” се заменят с “Дирекциите “Социално подпомагане”, думите “Общинската служба за социално подпомагане” се заменят с “дирекция “Социално подпомагане”, думите “Ръководителят на Общинската служба за социално подпомагане” и “ръководителя на общинската служба за социално подпомагане” се заменят съответно с “Директорът на дирекция “Социално подпомагане” и “директора на общинската служба за социално подпомагане”, думата “решението” се заменя със “заповедта” и думите “бюрата по труда” се заменят с “дирекциите “Бюра по труда”.
 • 38. Изискването по § 3, т. 1, буква “г” не се прилага по отношение на лицата, прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях преди 1 май 2003 г.
 • 39. Постановлението влиза в сила от 1 май 2003 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

 • 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 29 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. – ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2005 Г.)

 • 1. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г. и бр. 115 от 2004 г.), се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Навсякъде в приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 и в приложение № 2 към чл. 27, ал. 1 абревиатурите “РЕЛКК” и “ЦЕЛКК” се заличават.
 2. Навсякъде в правилника думите “инвалид”, “инвалиди” и “инвалидите” се заменят съответно с “човек с увреждане”, “хора с увреждания” и “хората с увреждания”.
 3. Навсякъде в правилника думите “държавна дейност” се заменят с “делегирани от държавата дейности”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила от 1 юни 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 23 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 101 ОТ 2007 Г.)

 • 13. (1) От 1 януари 2008 г. съществуващите социални учебно-професионални заведения се преобразуват в социални учебно-професионални центрове.

(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в социалните учебно-професионални заведения се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

 • 14. (1) От 1 януари 2008 г. съществуващите домове за временно настаняване се преобразуват в центрове за временно настаняване.

(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в домовете за временно настаняване се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

 • 15. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 14 и 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се финансират като делегирани от държавата дейности от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 27 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 26 ОТ 2009 Г.)

 • 30. За родител от семейство с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, в което другият родител не пребивава на територията на страната и няма предоставен статут по Закона за убежището и бежанците, се прилага разпоредбата на § 1, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
 • 31. (1) Регистрираните до влизането в сила на постановлението доставчици на социални услуги се пререгистрират в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

(2) Регистрацията на лицата по ал. 1 се прекратява, ако не изпълнят задължението по ал. 1.

 • 32. Кметовете на общини и органите на управление на доставчиците на социални услуги по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане в 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението предоставят на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане информация за откритите от тях услуги.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 1 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 41 ОТ 2010 Г.)

 • 29. Стратегиите за развитие на социалните услуги на областно ниво за периода 2011 – 2016 г. се утвърждават от областните управители до 31 октомври 2010 г. Параграф 3 влиза в сила от 1 май 2010 г.
 • 30. (Нов – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Лицата със 71 на сто или над 71 на сто трайно намалена работоспособност, децата до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация и военноинвалидите, които са осъществили пътуване с автобусен транспорт по чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане до 8 април 2010 г. включително, имат право на възстановяване на направените разходи за пътуването.

(2) Правото по ал. 1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато са пътували с тях.

(3) Разходите за пътуване с автобусен транспорт на лицата по ал. 1 и 2 се изплащат въз основа на молба-декларация, подадена до 8 май 2010 г. включително в дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес, с приложени към нея билети и представено удостоверение, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване.

 • 31. (Предишен § 30 – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на:
 1. Параграф 3, който влиза в сила от 1 май 2010 г.
 2. Параграф 13, т. 1, буква “б” и т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 8 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г.)

 • 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 25 ЮНИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2010 Г.)

 • 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 17 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ НАЧАЛОТО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г.)

 • 15. Постановлението влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г. съгласно акта по чл. 93, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета с изключение на § 13 и § 14, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

(ОБН. – ДВ, БР. 73 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2013 Г.)

 • 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на § 2, т. 1, буква “а” и т. 2 – 9, § 5 и 7, които влизат в сила от 1 септември 2013 г., и § 8, който влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2014 Г.)

 • 20. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 17 и 73 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Навсякъде в правилника и в приложенията към него думите “детска експертна лекарска комисия” и абревиатурата “ДЕЛК” се заличават.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на § 16 и 18, които влизат в сила от 1 октомври 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

 • 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 10 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

(ОБН. – ДВ, БР. 63 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.08.2015 Г.)

 • 3. В срок до 30 дни от влизането в сила на това постановление министърът на здравеопазването издава:
 1. Заповедта по чл. 41а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 2. Методиката по чл. 41а, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 • 4. Кметовете на общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище в срок до 30 дни от влизането в сила на това постановление предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските съвети за откриване като местна дейност на социалната услуга център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания съгласно изискванията на чл. 41а, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в сградите на изградените центрове в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище по Проект “Преструктуриране на ДМСГД”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., във връзка с изпълнение на схема “Шанс за щастливо бъдеще” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
 • 5. Настаняването в социални услуги в общността от резидентен тип на деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи се допуска само в центровете по § 4.
 • 6. Центровете по § 4 се финансират по Компонент 2 “Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години” на процедура “Шанс за щастливо бъдеще” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. до определения в процедурата срок.
 • 7. След изтичането на срока по § 6 Министерството на здравеопазването осигурява финансиране на центровете по § 4 за 2015 г. чрез бюджетите на съответните общини въз основа на взаимно предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
 • 8. За развитието на общинско ниво на центровете по § 4 през 2016 г. кметовете на общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище могат да предприемат необходимите действия пред съответните общински съвети съгласно чл. 36в, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 63 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.08.2015 Г.)

 • 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

Вх. № ………./………..
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
“СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
…………………………………………………………………………………………………..
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………………………………., област ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
община …………………………………………………………………, ж.к./кв. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ул. ……………………………………………………………………. № …….. бл. ……., вх. ……, ет. ….., ап. ….., тел. ……………………………………………………………………………………………………………………….
Моля да ми бъде отпусната еднократна, месечна, целева
помощ за ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(излагат се в свободен текст мотивите за исканата помощ)
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Семейно положение
Лични данни Декларатор Съпруг (съпруга)
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Семейно положение
Лична карта №,
издадена на
от
Личен паспорт, серия, №,
издаден на
от
Адресна регистрация
Социална група работещ безработен работещ безработен
 осигурен неосигурен осигурен неосигурен
 пенсионер учащ се пенсионер учащ се
 други други
Здравословно състояние здрав с ЛКК здрав с ЛКК
 с ТЕЛК/ с ТЕЛК/
НЕЛК НЕЛК
 над 90 % с ЧП над 90 % над 90 % с ЧП над 90 %
 от 70 % от 50 % от 70 % от 50 %
до 89,99 % до 69,99 % до 89,99 % до 69,99 %
II. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст, несключили граждански брак, и те са:
Име, презиме, ЕГН Посещава В дър- На пълна Здравословно
фамилия училище жавно/ държавна състояние
общинско издръжка
училище
1. ДА ДА ДА здрав с ЛКК
 НЕ НЕ НЕ с ТЕЛК
 над 90 %
НЕЛК от 50 %
 над 90 % с ЧП до 69,99
 от 70 %
до 89,99 %
2. ДА ДА ДА здрав с ЛКК
 НЕ НЕ НЕ с ТЕЛК
 над 90 %
НЕЛК от 50 %
 над 90 % с ЧП до 69,99
 от 70 %
до 89,99 %
3. ДА ДА ДА здрав с ЛКК
 НЕ НЕ НЕ с ТЕЛК
 над 90 %
НЕЛК от 50 %
 над 90 % с ЧП до 69,99
 от 70 %
до 89,99 %
4. ДА ДА ДА здрав с ЛКК
 НЕ НЕ НЕ с ТЕЛК
 над 90 %
НЕЛК от 50 %
 над 90 % с ЧП до 69,99
 от 70 %
до 89,99 %
5. ДА ДА ДА здрав с ЛКК
 НЕ НЕ НЕ с ТЕЛК
 над 90 %
НЕЛК от 50 %
 над 90 % с ЧП до 69,99
 от 70 %
до 89,99 %
6. ДА ДА ДА здрав с ЛКК
 НЕ НЕ НЕ с ТЕЛК
 над 90 %
НЕЛК от 50 %
 над 90 % с ЧП до 69,99
 от 70 %
до 89,99 %
III. Съжителствам със следните лица:
Име, презиме, фамилия ЕГН Постоянен адрес Лична карта (личен паспорт) №, Родствена връзка с декларатора
издадена на …,
от ……………………………………………
1.
2.
3.
4.
IV. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка (на декларатора):
Име, презиме, фамилия ЕГН Постоянен адрес Лична карта (личен паспорт) №, Родствена връзка с декларатора
издадена на …,
от ……………………………………………
1.
2.
3.
4.
V. Брутните ми доходи, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходния месец са:
Общо …………. лв.
В това число от:
Доходите ми, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходния месец са:
Общо …………. лв.
В това число от:
1. трудова дейност …………. лв.
2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство …………. лв.
3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество …………. лв.
4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на собственост …………. лв.
5. наем, рента и аренда …………. лв.
6. авторски и лицензионни възнаграждения …………. лв.
7. дивиденти и доходи от дялово участие …………. лв.
8. премии и награди от спортни състезания …………. лв.
9. обезщетения и помощи …………. лв.
10. пенсии (без добавката за чужда помощ на хората с увреждания с определена чужда помощ; на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии) …………. лв.
11. стипендии …………. лв.
12. месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца …………. лв.
13. присъдени издръжки …………. лв.
14. други доходи …………. лв.
VI. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа общо: ……… лв.
VII. Обитавано жилище
Състои се от …………… стаи (без преходен хол, кухня и сервизни помещения).
Собственост на:
 собствено съсобствено (ползвател)
 държавно (ведомствено) общинско
 не притежавам
То е единствено за моето семейство: Да Не
VIII. Аз и членовете на семейството ми притежавам/е
следната друга недвижима и движима собственост:
жилищен имот да ……………… не
(брой)
вилен имот да ……………… не
(брой)
земеделска земя да ……………… не
(декари)
движима собственост да ……………… не
(брой)
други имоти: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(описание)
IХ. Прехвърляне на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години
 да; описание –
 да с цел смяна на жилище по чл. 10, ал. 11; описание –
 не
Х. Прехвърляне чрез договор за дарение на собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години
 да; описание – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 не
ХI. Регистрация като ЕТ, собственост на капитала на търговско дружество
 да; описание -……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 не
ХII. Договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане
 да; описание – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 не
ХIII. Налагани санкции през последните 3 години по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 да, налагани са; описание – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 не
ХІV. (Отм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)
ХV. Давам/е съгласието си да бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства по реда на чл. 6, ал. 2 ЗСП
 да
 не
ХVI. При промяна на условията, при които е отпусната помощта ми/ни, се задължавам/е в едномесечен срок да уведомя/уведомим дирекция :Социално подпомагане”
 уведомен съм подпис
ХVII. Известно ми/ни е, че при ненавременно уведомяване на дирекция “Социално подпомагане” за промяна на условията и обстоятелствата, при които е отпусната помощта, ще бъда лишен/лишени от правото на социална помощ за срок от една година
 уведомен съм подпис
ХVIII. Известно ми/ни е, че за вписването на неверни данни в тази молба-декларация освен наказателна и гражданска отговорност, която нося, ще бъда лишен/лишени от правото на социална помощ до възстановяване на дължимите суми заедно с лихвата, определена за държавните вземания, но за срок не по-дълъг от две години –
 уведомен съм подпис
ХІХ. Помощта ми да се превежда по банкова сметка да не подпис
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Банка …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Банков клон ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Прилагам следните документи:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата: ……………….. Декларатор: 1) ……………………………………………….
Съпруг(а): 2) ……………………………………………….
Съжителст- 1) ……………………………………………….
ващи лица: 2) ……………………………………………….
3) ……………………………………………….
Молба-декларацията е приета и проверена от:
…………………………………………………………………….
(трите имена, длъжност)
Дата: …………………. Подпис: ……………….

Приложение № 1a към чл. 27, ал. 3

(Ново – ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишно Приложение № 1a към чл. 20, ал. 2, изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”……………………………….
УВЕДОМЛЕНИЕ
До……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес:
гр./с. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ж.к./кв. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
бл. …………………; вх. ………..; ет. ……..; ап. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
бул./ул. ………………………………………… № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Във връзка с подадена от Вас молба-декларация за отпускане на ………………………………………………………………………………………………………. социална помощ беше направено първо/второ посещение на дата: ……………..г. в ……………………..ч., при което не бяхте намерен/и в дома Ви.
На основание чл. 27, ал. 3/чл. 27, ал. 4 ППЗСП следва да се явите в срок от 3 дни за справка в дирекция “Социално подпомагане”…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Моля носете лична карта и следните документи:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Приемно време: Всеки делничен ден от 9,00 до 17,00 ч.
Извършил проверката:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име, фамилия и длъжност)
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име, фамилия и длъжност)
Дата: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Приложение № 1б към чл. 32, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 26 от 2009 г.)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
От ………………………………………………………………., ЕГН …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(област, община, гр. (с.), ул., №, ж.к., бл., вх., ап.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Във връзка с отпуснатата ми месечна социална помощ със Заповед № ……………………….. от ……………………….. съгласно т. ХVI от молба-декларацията декларирам настъпилата промяна в обстоятелствата, при които ми е отпусната помощта:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(доходи на лицето или семейството, имуществено състояние, семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост и други обстоятелства)
Прилагам: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата: ……………….. Декларатор: ……………………………………………………………………………………………………………………
Гр. …………………. (подпис)

Приложение № 2 към чл. 27, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.)

Дирекция “Социално подпомагане”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
СОЦИАЛЕН ДОКЛАД
По молба-декларация с вх. № ………/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
На ………………., ЕГН ……………………………………………,
с постоянен адрес: гр. (с.)…………….., област ……………………………………………………,
община ……………………., ж. к./ кв. ………………………………………………………………………,
ул. ……………………№ …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …, тел. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
А. Анкетна карта
I. Семейно положение
1. Съставът на
семейството отговаря не отговаря
на декларираното в молбата-декларация. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Безработни лица (регистрация в ТД “Бюро по труда”)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Брой съжителстващи
лица със или без род-
ствена връзка отговаря не отговаря
4. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка
(на декларатора):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. Здравословно състояние (описание по ЕР на ТЕЛК/
НЕЛК или ЛКК, епикризи, медицински
удостоверения) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III. Материално положение
1. Доходи
Общият доход на семейството (и на
съжителстващите родители) от
предходния месец е:
Общо ………… лв.
В това число от:
– трудова дейност (без трудовото
възнаграждение по § 1, ал. 1, т. 10,
буква “л” от допълнителната разпо-
редба на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане) ………… лв.
– дейности в областта на селското,
горското и водното стопанство ………… лв.
– продажба и/или замяна на движимо
или недвижимо имущество ………… лв.
– продажба на акции, дялове и други
участия в търговски дружества
и други форми на собственост ………… лв.
– наем, рента и аренда ………… лв.
– авторски и лицензионни
възнаграждения ………… лв.
– дивиденти и доходи от дялово
участие ………… лв.
– премии и награди от спортни
състезания ………… лв.
– обезщетения и помощи ………… лв.
– пенсии (без добавката за чужда помощ
на хората с увреждания с определена
чужда помощ; на ветераните, доб-
роволците и пострадалите в Отече-
ствената война; на навършилите 75-
или 80-годишна възраст; еднократ-
ните компенсации към пенсиите
или извънредните пенсии) ………… лв.
– стипендии (с изключение на тези
по § 1, ал. 1, т. 10, буква “м” от
допълнителната разпоредба на
Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане) ………… лв.
– месечни помощи по Закона за
семейни помощи за деца ………… лв.
– присъдени издръжки
– други доходи ………… лв.
2. Вземания, влогове, дялови участия
и ценни книжа общо: …… лв.
3. Имуществено състояние
3.1. Жилище:
Състои се от …………………… стаи
Собственост на ……………………………………………………………………………………..,
документ за собственост ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Настанителна заповед № …, издадена от ………………………………………………………….,
Размер на наема ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
При по-голям размер на жилището се посочват при-
чините (населено място, техническо състояние, здрав-
ни, хигиенни, социални и други причини)
3.2. Друг жилищен
и/или вилен имот отговаря не отговаря
при отговор “Да” се описва:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.3. Движима и недвижима собственост и преценка
на възможността да бъде източник на допълнителни
доходи:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IV. Допълнителни данни, установени при анкетата, и
други констатирани обстоятелства:
1. Извършено прехвърляне или продажба на жилищен,
вилен, селскостопански или горски имот
и/или на идеални части от тях през
последните 5 години да не
Цел: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Извършено прехвърляне чрез договор за дарение соб-
ствеността върху жилищен, вилен,
селскостопански или горски имот или идеални
части от тях през последните 5 години да не
3. Регистриран като ЕТ да не
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Собственик на капитала на търговско
дружество да не
5. Сключен договор за предоставяне на собственост
срещу задължение за издръжка и/или
гледане да не
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. (зал. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Данни, получени от други източници (общинска ад-
министрация, РУСО, прокуратура, МВР, НПО и други)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Други констатирани обстоятелства
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V. Получени помощи през годината:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Б. Преценка на нуждите от социално подпомагане и
мотивирано предложение за отпускане (отказ) на соци-
ална помощ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Диференциран минимален доход
2. Диференциран минимален доход за отопление
3. Доход от предходния месец
4. Нормативно основание за подпомагане
5. Вид на предлаганата помощ
6. Форма на подпомагане
7. Размер на помощта
В. (Зал. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.)
Дата: ………………………………………………………………………………………………………………… Извършил
анкетата: ……………………………………………………………………………………………………………..
(фамилия, длъжност, подпис)
Дата: ………………………………………………………………………………………………………………… Проверил и съгласувал
доклада: ………………………………………………………………………………………………………….
(фамилия, длъжност, подпис)

Приложение № 3 към чл. 28, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.)

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЗАПОВЕД
№ ………./………. 200 … г.
На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и въз основа на подадена молба-декларация с вх. № …./….200 … г. от ………………………………………………………………………..
ОТПУСКАМ/ОТКАЗВАМ/ИЗМЕНЯМ/СПИРАМ/ЛИШАВАМ/ВЪЗОБНОВЯВАМ/ПРЕКРАТЯВАМ
на ………………………………………………………………………………………., ЕГН ……………………………………………,
(трите имена на лицето, подало молбата)
л.к./л.п. № ………………………, изд. на ……………………………………., от ……………………………………………….,
с постоянен адрес: гр. (с.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
област ………………………………………………………, община …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ж. к./ кв. ………………………………………………………….. ул. ………………. № …., бл. …., вх. …., ет. …., ап. …., тел. ……………………………………………………………………………………
социални помощи, както следва:
Вид на помощта Размер на Считано
по помощта от дата
ред
Мотиви за отказ/изменение/спиране/лишаване/прекратяване:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок пред директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане – гр. …………………………………………………………………………………………………………………………
Директор:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(……………………………)
(подпис, печат)
Заповедта е връчена на ………….. 200 …. г.
Подпис: …………..(…………………….)
Уведомен съм за заповедта на ………….. 200 …. г.
Подпис: ………… (…………………….)

Приложение № 4 към чл. 29, ал. 2

(Отм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Приложение № 5 към чл. 43, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.)

До
Изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……………………………………………………………….,
(трите имена)
ЕГН …………., ЛК № …….., издадена……………………………………………………..,
представляващ………………………………………………………………………..,
(наименование на физическото лице, регистри-
рано по Търговския закон/юридическото лице)
БУЛСТАТ ……………….., Единен идентификационен код (ЕИК) или Единен идентификационен код БУЛСТАТ ………………………………………………………………..
Седалище, адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Уважаеми г-н Директор,
На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за прила-
гане на Закона за социално подпомагане моля да бъда
регистриран за извършване на следните социални услуги:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
Прилагам следните документи:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата:……… Подпис:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
1051 София, ул. Триадица № 2
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Издадено на: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Седалище, адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Дата на издаване: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/ /
Настоящото удостоверение за регистрация се издава на
основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, приет с ПМС…………,
и заявление № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Приложение № 7 към чл. 32, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишно Приложение № 7 към чл. 32, ал. 3 – ДВ, бр. 101 от 2007 г.)

Допълнителен анкетен лист
На ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
По молба с вх. № ……………………………. от ……………………………………………………………………………………………………..
Постоянен адрес ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЕГН ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Дата/ Предложение Размер Счита- Социа- Съгла-
месец за спиране, на по- но от лен ра- сувал
изменяне, въз- мощта ботник
обновяване и
прекратяване
на помощта.
Мотиви
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Месец Предложение Размер Счита- Социа- Съгла-
за спиране, из- на по- но от лен ра- сувал
меняне, въз- мощта ботник
обновяване и
прекратяване
на помощта.
Мотиви
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Приложение № 8 към чл. 40, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 26 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

Дирекция “Социално подпомагане”/отдел “Социална закрила”
……………………………………………………………………………………………………..
ДОКЛАД-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По молба с вх. № …………./……………..
От …………………………………………………………………………, ЕГН ……………………………………………………………………………………………………………………..
с настоящ адрес: гр. (с.) …………………………………., община …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
област …………………………………………, ж.к./кв. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ул. ………………………………………………… № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …, тел. ……………………………………………………………………………………………………..
ЕГН ………………………….., № л. к. ………………………….., издадена от МВР …………………………………………………………………………………………………………………….
на ……………………………….., валидна до ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Настойник на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
с настоящ адрес: гр. (с.) …………………………………., община …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
област …………………………………………, ж.к./кв. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ул. ………………………………………………… № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …, тел. ……………………………………………………………………………………………………..
ЕГН ………………………….., № л. к. ………………………….., издадена от МВР …………………………………………………………………………………………………………………….
на ……………………………….., валидна до ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
А. Анкетна карта
I. Семейно положение
1. Състав на семейството
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Безработни лица (регистрация в дирекция “Бюро по труда”)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Брой съжителстващи лица със или без родствена връзка
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Данни за настойника/попечителя – състав на семейството, доходи, имуществено състояние – целта е да се докаже невъзможността на посочените по-горе лица да задоволяват основните жизнени потребности на подопечните им лица поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини чрез труда си или доходите си, реализирани от притежавано имущество
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка на потребителя (само ако има данни за влязло в сила съдебно решение, определящо лицето, което дължи издръжка) ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II. Здравословно състояние (описание по ЕР на ТЕЛК, НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, епикризи, медицински удостоверения)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Материално положение
1. Месечен доход на лицето от:
– пенсия (без добавката за чужда помощ на инвалидите, месечни добавки и целеви помощи по ЗИХУ, добавки към пенсиите на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации; на навършилите 75- или 80-годишна възраст; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии)
…………………………………………………………………………………………………………………………… лв.
– наем ………………………………………………………………………………………………………………… лв.
– рента и аренда …………………………………………………………………………………………………. лв.
– присъдени издръжки ………………………………………………………………………………………… лв.
– вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа ……………………………………………. лв.
– други доходи ……………………………………………………………………………………………………. лв.
2. Имуществено състояние
2.1. Жилище:
Състои се от ……………………………………………………………………………………………………… стаи
Вид собственост (собствено, съсобствено, под наем) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Документ за собственост
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Размер на наема ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2. Друг недвижим имот (при наличие се описва):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3. Земеделска земя/дка …………………… (при наличие се описва):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. Допълнителни данни, установени при социалната оценка и други констатирани обстоятелства, определящи размера на таксата в специализирана институция:
1. Имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
дата на изповядване на сделката
(…………………………………………………………)
4. Са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
дата на изповядване на сделката
(…………………………………………………………)
5. Лицето ще заплаща такса в размер на:
– действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция – …………………………………………………………………………. да/не;
– процент от дохода …………………………………………………………………………………………. да/не.
6. Данни, получени от други източници (общинска администрация, РУСО, прокуратура, МВР, НПО и др.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Други констатирани обстоятелства:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Б. Преценка на възможностите на лицето за задоволяване на основните жизнени потребности:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
В. Преценка на потребностите на лицето:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Г. Мотивирано предложение за ползване на социални услуги:
– социални услуги, ползвани от лицето, продължителност:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– социални услуги, предложени на лицето или на неговия законен представител, с цел превенция на настаняването в специализирана институция:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Д. Предложение от социалния работник за продължителността на ползване на услугата в специализирана институция:
– краткосрочна
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– дългосрочна
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата: Изготвил: …………………………………………………………………………………………….
(фамилия, длъжност, подпис)
Дата: Проверил и съгласувал: ………………………………………………………………………………….
(фамилия, длъжност, подпис)

Приложение № 9 към чл. 40, ал. 1, т. 1

(Ново – ДВ, бр. 63 от 2011 г.)

Вх. №……………………
…………………………. г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
“СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
М О Л Б А
за ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности
От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
с постоянен адрес: гр. (с.) ………………………………… община …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ул./ж.к. ………………………………………………………………………………………………………….., № …………………………………………………………………………………………………………………..
бл. ……………………………………………….., вх. ………., ет. ……., ап. ……., тел. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЕГН ………………………………………., л. к. № ………………………………., издадена от МВР ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
на ………………………….., тел. за връзка…………….. – настойник на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
с настоящ адрес: гр. (с.) …………………………………………………, община ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ул./ж.к. ………………………………………………………………, № …………………………., бл. ……………………, вх. …………………………………………………………………………………………………..
ет. ……………., ап. …………………………., тел. ……………………., ЕГН ………………………….., л.к. № …………………………………………………………………………………………………………………
издадена от МВР …………………………….. на ……………………………., тел. за връзка ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Желая да ползвам …………………………………………………………………………………….. следните социални услуги:
(краткосрочно и/или дългосрочно)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(посочват се вид и адрес на избраните специализирани институции или социални услуги в общността)
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Копие от личен амбулаторен картон (ако има такъв).
3. Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК (ако има такова).
4. Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние.
5. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние.
6. Медицинска характеристика на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги в общността/специализирана институция от лекар-специалист (психиатър).
7. Удостоверение за декларирани данни от териториална дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”.
8. Копие от съдебно решение за поставяне под запрещение (ако има такова).
9. Копие от удостоверение от органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено под запрещение).
10. Две снимки (за специализирани институции).
Дата: ……………………………………… …………………………………………………………..
Гр. (с.) …………………………………… …………………………………………………………..
(подпис на попечител)

Приложение № 10 към чл. 40, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 63 от 2011 г.)

СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛЯ
(за ползване на социални услуги в общността или настаняване в специализирана институция)
Дата на изготвяне на оценката:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Данни за кандидат-потребителя:
Име…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Презиме…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Фамилия………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Пол Ж/М
Дата на раждане……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Адрес………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Увреждане (водеща диагноза по ЕР на ТЕЛК)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА:
1. Да бъде събрана и използвана за идентифициране на нуждите ми
Да Не
2. Да бъде събрана и използвана за информация на доставчика на социалната услуга
Да Не
3. Информиран/а съм, че ако не предоставя цялата необходима информация, могат да не се идентифицират всичките ми нужди
Да Не
Име и подпис на кандидат-потребителя или попечителя/настойника: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Сетивни функции:
Зрение
Зрение, добро за възрастта
Намалено зрение
Много влошено зрение
Незрящ
Слух
Няма дефицит на слуха
Дефицит на слуха – използва слухов апарат
Глухота
Реч
Няма дефицит на речта
Дизартрия – неправилна артикулация/неясен говор
Афазия – загубена или увредена способност за създаване на езикова продукция
Мобилност:
Мобилност Независим С помощта на медицински изделия при увреждане на опорно-двигателния апарат С асистенция
В домашна обстановка
Извън дома
Позициониране
Психосоциално здраве:
Чувство за Лесно изпълнява планирани дейности
инициатива/включване Води активен живот в семейна/институционална среда
Участие в обществени/групови дейности
Поставя собствени цели
Приспособимост Лесно взаимодейства с околните
Открито изразява отношението си към околните
Не се приспособява към промени в ежедневието
Социално включване:
Възможност за реинтеграция Желание за грижа от близки и роднини
Възможност за грижа от близки и роднини
Наличие на близки и роднини
Липса на близки и роднини, желаещи да полагат грижа
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЕРСОНАЛНА ГРИЖА:
Персонални грижи Независим С частична помощ С асистенция
Мобилност в леглото
Личен тоалет
Обличане
Уриниране/дефекация
Прием на медикаменти
Хранене
Изготвил оценката (социален работник – име и подпис):
…………………………………………………………………………………………..

Приложение № 11 към чл. 40а, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 63 от 2011 г.)

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
гр. (с.) ……………………………………….., област …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
адрес ……………………………………………………………………….., тел. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
З А П О В Е Д
№ ……………………………../201 ……………… г.
На основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с
чл. 19, ал. 4 от Закона за социално подпомагане и молба с вх. № ……………………………./201……. г.
от…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена, ЕГН, настоящ адрес на лицето)
и въз основа на доклад-предложение от дирекция “Социално подпомагане” ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
НАСТАНЯВАМ (ОТКАЗВАМ НАСТАНЯВАНЕ)
в специализирана институция
социална услуга резидентен тип
(делегирана от държавата дейност)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена на лицето)
ЕГН …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(посочва се видът на институцията)
адрес: ……………………………………………………………………………………………………, община ………………………………………………………………………………………………………………………..
(посочва се адресът на услугата)
област………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Мотиви за настаняване/отказ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Определям …………………………………………………………………………………… предоставяне на социални услуги.
(краткосрочно и/или дългосрочно)
При постъпване в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
е необходимо да представите медицинска бележка от личния лекар, че не сте в контакт със заразно болни и медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство.
Заповедта подлежи на обжалване пред директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане –
гр. …………………………………………….., по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването й.
Директор: ……………………………………………………………………………………………………….
(подпис, печат)
Заповедта е връчена на ………………………. 201…….г. Подпис:………………./………………………./
Уведомен/а съм за заповедта на ……….. 201…… г. Подпис:………………./………………………./

Приложение № 12 към чл. 40а, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 63 от 2011 г.)

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
гр. (с.) ……………………………………….., област ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
адрес ………………………………………………………………………………………………, тел ………………………………………………………………………………………………………………………………….
З А П О В Е Д
№ ……………………………../201 ……………… г.
На основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с
чл. 19, ал. 4 от Закона за социално подпомагане, молба с вх. № …………………………………/201………. г.
от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(трите имена, ЕГН, настоящ адрес на лицето)
и въз основа на доклад-предложение от дирекция “Социално подпомагане” ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
РАЗРЕШАВАМ/ОТКАЗВАМ
предоставяне на социални услуги в общността
(делегирана от държавата дейност)
на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(трите имена на лицето)
ЕГН …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(посочва се видът на услугата)
адрес: ………………………………………………………………………………….., община ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(посочва се адресът на услугата)
област …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Мотиви за разрешение/отказ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Определям …………………………………………………………………………………… предоставяне на социални услуги.
(краткосрочно и/или дългосрочно)
При постъпване в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
е необходимо да представите медицинска бележка от личния лекар, че не сте в контакт със заразно болни и медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство.
Заповедта подлежи на обжалване пред директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане –
гр. …………………………………………………………………….., по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването й.
Директор: ……………………………………………………………………………………………………….
(подпис, печат)
Заповедта е връчена на ………………………. 201…….г. Подпис:………………./………………………./
Уведомен/а съм за заповедта на ……….. 201…… г. Подпис:………………./………………………./